User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Intinn an Phápa

Samhain 2018
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.
 

Intinn an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go mbeire friotal an ghrá agus friotal an idirphlé barr i gcónaí ar fhriotal an aighnis.
 

Machnamh ar Uilechoiteann: 

Síochánaí a bhí ionam riamh agus creidim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach tabhairt faoin gcur in iúl go hoscailte agus go hómósach. Le linn dom a bheith mar stiúrthóir ar Amnesty International, chuala mé agallamh a cuireadh ar Shéamus Heaney ar ócáid a chaogadú breithlá. Ceann de na rudaí dá ndúirt sé a d'fhan i mo chuimhne riamh ó shin is ea gur chreid sé gur cuireadh anseo sinn chun an domhan a fhágáil roinnt bheag níos sibhialta. Seo mar a chuir Frank Jennings, cara agus meantóir dílis eile, an smaoineamh céanna in iúl: 'Creidim nach mór dúinn an tsibhialtacht a roghnú gach uile lá.'
Ba léir dom féin trí mo chuid oibre i réimse chearta an duine cé chomh tábhachtach is atá gné na cainte. Tig leis an bhfocal urchóideach, nó an focal neamh-aireach an dinimic a ghabhann le hócáid ar bith a chur chun donais. Tig le cásanna dul ó smacht go tapa sa chaoi is, ar an gcuid is fearr, go bhfágtar deighilt eatarthu siúd a bheadh in inmhe oibriú le chéile ar son an chirt agus, ar an gcuid is measa, go neadaítear cultúr an fhoréigin i gcásanna coimhlinte.

Sílim nach bhfuil sé réadúil a bheith ag súil go dtabharfaidh gach uile dhuine grá dá chéile ach tá sé réadúil a bheith ag súil go gcuirfidh daoine suas le chéile agus go saothróidh siad trí mheán an idirphlé ar son teacht ar ní éigin atá i bpáirt acu. Ceadaíonn an t-idirphlé fíorchaidreamh idir dhaoine i gcás go n-éisteann siad go rí-aireach lena chéile, agus is féidir dá thoradh sin go n-athróidís a dtuairimí agus / nó a meon faoi nithe a gcreideann siad iontu. Ach meas a léiriú go fíor ar an duine eile, ceadaítear dá bharr éisteacht i ndáiríre le cúraimí an duine sin murab ionann agus a ndearcadh féin a bheith á shíor-athrá ag daoine – is féidir ar an dul sin stop a chur leis an bhfáinne fí a fhágann nach mbíonn ar bun ag daoine ach a dtuairimí diongbháilte á n-athrá acu, agus ar mhodh forránach go minic, sa dóigh is nach réitítear faic. Ní gá do dhuine ar bith a f(h)éiniúlacht a shéanadh agus ní gá do dhuine ar bith a rá cé aige atá nó cé aici nach bhfuil an ceart – idirphlé atá i gceist sa bhrí cheart den fhocal agus is éard is príomhaidhm don idirphlé, éisteacht, foghlaim agus fuascailt fadhbanna a spreagadh. Próiseas uileghabhálach is ea an t-idirphlé agus aithnítear dá bharr daonnacht gach aon pháirtí. An t-idirphlé sin a bhfuil ómós agus caoinfhulaingt mar bhonn leis, ceadaíonn sé do dhaoine comhthuiscint agus iontaoibh as a chéile a bhunú i ndáil lena gcuid difríochtaí, agus fuinneamh níos dearfaí a chruthú freisin sa chaoi is gurbh fhéidir gur fearrde na torthaí a bhéarfaí.

Bíonn gá le foighne agus le ham nuair is mian réiteach marthanach a fháil ar fhadhbanna – tig leis an bpróiseas a bheith thar a bheith malltriallach agus incriminteach. Chonacthas é seo i gcás Thuaisceart na hÉireann agus go deimhin ghlac sé trí bliana déag sular aontaíodh glacadh le Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Cosantóirí Chearta an Duine. Mura bhfuil toil pholaitiúil chuige agus/ nó má tá foréigean sa chúlra le fada an lá, ní bheidh feidhm le hidirphlé mura ndéantar na socruithe cuí ina leith a ullmhú. Más amhlaidh atá foréigean, fuath agus mí-iontaoibh i dtreis ar an toil chun comhaontú a chruthú, nó má tá éagothroime shuntasach cumhachta i measc na rannpháirtithe, nó má tá toil pholaitiúil in easnamh orthu, tharlódh ansin nach mbeidh aon ghealadh faoi idirphlé sa chás. Ina theannta sin, caithfidh na rannpháirtithe a bhraith go dtig leo labhairt go neamhbhalbh gan eagla díoltais ná diúltaithe. Tá sé tábhachtach freisin láthair neodrach a roghnú le haghaidh an idirphlé.

Trí ní nach furasta a fhoghlaim is ea conas a bheith foighneach, caoinfhulangach agus ómósach – dúshlán seasta dúinn uile go pearsanta is ea é. Ach ionas go gcuirfear chun cinn ceartas agus cearta do chách ní mór dúinn féachaint i gcónaí leis na luacha sin a chothú. 

- Mary Lawlor, Scoil Ghnó Choláiste na Tríonóide, sliocht as Timire an Chroí Ró-naofa, eagrán an Fhómhair

Foclóirín: meantóir = mentor; caoinfhulaingt = tolerance; éagothroime shuntasach cumhachta = significant power imbalance; gealadh faoi... = a situation ripe for...

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha