User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Intinn an Phápa

Aibreán 2017
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

Intinn an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go ndéana daoine óga rud go fial ar mhaithe lena ngairm, agus go gcuimhní siad go dáiríre ar a saol a thíolacadh do Dhia mar shagairt nó sa bheatha.

Ag Éisteacht leis an nGairm Chrábhaidh

Bíonn gairm bheatha ag gach duine. Is gairm ó Dhia é atá uathúil don duine aonair. Is é atá inti cuireadh chun saol a chaitheamh mar dhuine go hiomlán beo agus is cuireadh é chun a bheith sásta. Iarann Dia orainn le linn ár saoil tabhairt faoi thascanna agus chaidreamh áirithe. Mar a scríobh John Henry Newman: ‘God knows me and calls me by my name ... God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another.’

Tugann Dia cuireadh do roinnt daoine a bheith ina sagairt nó ina ndaoine rialta. Tá ról riachtanach ag sagairt, mná rialta agus bráithre i saol na hEaglaise. Tá an sagart in ainm is a bheith mar dhroichead idir daoine agus Dia. Tá an duine rialta in ainm a bheith mar fhinné ar Ríocht Dé. Is comharthaí iad d’eaglais shláintiúil. Níos mó ná riamh, ní mór daoine a bheith ag éisteacht go haireach le cuireadh Dé agus é a freagairt go flaithiúil.

Ach conas a bheidh a fhios ag duine go bhfuil gairm chrábhaidh aige nó aici chun dul le sagartacht nó an bheatha chrábhaidh? Gan dabht bheadh sé soiléir, mar a bhí sé leis an soiscéalaí Matha, dá siúlfadh Íosa isteach sa seomra agus dá n-inseodh sé ár ngairm bheatha go díreach dúinn. Don chuid is mó dínn, cé go mbíonn taithí fhíorspioradálta againn uaireanta inár saol, is minice a fhaigheann muid ár ngairm chrábhaidh thar thréimhse ama. Faigheann muid amach céard a chuireann áthas agus síocháin Dé inár gcroí, agus leis sin cuirtear ár ngairm chrábhaidh in iúl go soiléir.

Go minic ní mór dúinn dul trí thréimhse fhada streachailte. Ba mhaith linn freagraí soiléire a fháil ó Dhia ón tús ach go minic ní fhaigheann muid na freagraí a bhíonn muid ag iarraidh. Ní leor le Dia go nglacfadh muid lenár ngairm chrábhaidh amháin: ba mhaith le Dia go n-athródh muid muid féin freisin, ár smaointeoireacht, ár mianta, ár slí mhaireachtála. Ba mhaith le Dia go gcónódh Críost inár gcroí agus go mbeadh muid fréamhaithe agus bunaithe sa ghrá (Eifeasaigh 3:17). Caithfidh muid an ‘ego’ a smachtú. Ní mór dúinn a bheith foighneach le Dia agus ag an am ceanna ní mór do Dhia a bheith foighneach linn.

Má chuirimid ár n-iontaoibh i nDia, má leanaimid den chuardach, freagróidh sé muid. Iarraigí, agus tabharfar daoibh; lorgaigí, agus gheobhaidh sibh; buailigí, agus osclófar daoibh (Matha 7:7). B’fhéidir nach dtiocfadh an freagra chomh tapa agus ba mhaith linn, ach tiocfaidh sé sa deireadh.

Agus, má roghnaímid é a leanúint, tabharfaidh sé áthas mór dúinn. Is mar sin atá mo thaithí féin. Nuair a bhí mé sna fichidí luatha chaith mé tréimhse ama i nóibhíseacht na nÍosánach i mBirmingham. Táithí iontach a bhí ann agus d’athraigh sé go mór mé. Beidh mé i gcónaí an-bhuíoch de na hÍosánaigh i ngeall air. Ach níor bhraith mé go raibh mé ábalta móideanna a ghlacadh agus d’fhág mé an nóibhíseacht tar éis bliana. Thosaigh mé ag obair mar mhúinteoir bunscoile i mBaile Átha Cliath ar feadh cúpla bliain, ach, cé gur bhain mé an-sult as mo phost ag cuidiú le páistí, bhraith mé míshástacht dhoiléir. D’ainneoin gach iarrachta bhraith mé fós an glao ciúin ag tabhairt cuireadh dom a bheith i mo shagart.

Mar gheall air sin táim i mbun staidéir sa Róimh anois mar ábhar sagairt do dheoise Bhaile Átha Cliath. Is deis iontach agus pribhléid é cónaí sa chathair stairiúil seo i gColáiste Pointaifiúil na nGael. Chomh maith leis an staidéar ar an bhfealsúnacht agus ar an diagacht, bíonn amchlár gnóthach againn de phaidreacha, chomhdhálacha agus d’oibreacha éagsúla. Ina theannta sin, bíonn muid ag obair gach seachtain le daoine gan dídean agus ag réiteach leanaí dá gcéad Chomaoineach nó don Chóineartú.

Is pribhléid agus foinse lúcháire é a bheith i d’ábhar sagairt. Chun a bheith i do shagart nó bráthair nó bean rialta is cinnte nach gá a bheith foirfe ná na freagraí ar fad a bheith agat. Séard atá ag teastáil ná dul i muinín Dé. Ba chóir do gach duine an cheist seo a chur orthu féin: an bhfuil Dia ag iarraidh orm slí bheatha áirithe a leanúint? Má leanann muid ar an mbealach sin is féidir linn a bheith cinnte go mbeidh muid sona.

- Seosamh Mac Aogáin (Mac léinn sagartóireachta do Dheoise BhÁC atá ag staidéar i gColáiste na nGael sa Róimh) (as Timire an Chroí Naofa, an Eagrán an tEarrach 2017)

Foclóirín: uathúil = unique; gairm chrábhaidh = glaoch chun creidimh.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha