User Settings

Intinn an Phápa

Aibreán 2015
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

 

Intinní an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go dtaga daoine ar a gciall chun meas agus aire a thabhairt don chruthaíocht mar bhronntanas ó Dhia.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Na Críostaithe atá faoi ghéarléanúint, go mothaí siad go bhfui an Tiarna arna aiséirí ina measc go sólásach, agus go n-airí siad dlúthpháirtíocht na hEaglaise go léir leo.

 

Machnamh ar Uilechoiteann: 

Breis agus ceathracha bliain ó shin shiúil Neil Armstrong agus Buzz Aldrin ar an nGealach don chéad uair. Le linn an aistir stairiúil sin thimpeallaigh an spás-árthach an Ghealach cúpla uair. Ag teacht amach dóibh as scáth na Gealaí  bhreathnaigh na spás-thaistealaithe ar ais i dtreo an Domhain a bhí cosúil le liathróidín beag gleoite, gorm agus bán. Nuair a rinne siad é sin is beag nár phléasc a gcroí le tréan-mhothúchán.  Cén mothúchán, dar leat? An mothúchán a bhí ann ná tinneas baile. Thuig siad ansin gurb é an plainéad seo againne an baile a bhí acu agus nach bhfuil aon bhaile eile i ndán dóibh sin ná d’aon duine eile den chine daonna. Táthar ann a cheapann go mb’fhéidir go n-aimseofar plainéad ‘oiriúnach’ eicínt eile ag taisteal timpeall ar cheann de na billiúnta réaltaí atá scaipthe ar fud na Cruinne, ach fiú má aimsítear a leithéid ní bheidh aon mhaith ann dúinne mar thógfadh sé na mílte (nó na milliúnta) bliain dúinn é a shroichint os rud é nach féidir le rud ar bith taisteal níos tapúla ná luas an tsolais. Sé an Domhan seo ár mbaile, agus nach iontach an baile é!
Nuair a léigh Críostaithe an téacs sin as Geineasas inar thug Dia an t-ordú dár sinsir ‘tiarnas a bheith acu ar na héisc, ar na héin agus ar an uile dhúil bheo a chorraíonn ar talamh’ is minic go ndearna siad dearmad ar an méid a dúirt Íosa faoi thiarnas nó a bheith i gceannas... “Aon duine ar mian leis a bheith ina uasal eadraibh beidh sé ina sheirbhíseach daoibh, agus an duine ar mian leis a bheith ina cheann oraibh, beidh sé ina sclábhaí ag cách”. Sin an meon is ceart dúinne a bheith againn i leith na Cruinne – sinn a bheith inár seirbhísigh ag cinntiú go mbeidh an Domhan chomh slán folláin inár ndiaidh agus atá anois. An dualgas atá orainn, an phribhléid atá againn, aire chuí a thabhairt don Domhan iontach seo.
Déanta na fírinne ní mór a admháil go ndearna Críostaithe, agus geall le gach  dream  eile daoine chomh maith, dearmad ar an dearcadh Críostúil atá luaite agam, agus go ndearna muidne an cine daonna an-dochar don Domhan. Dáiríre go dtí tosach na Réabhlóide Teicneolaíochta, is beag dochar a rinneamar ach le breis agus céad bliain anuas bhí an t-uafás damáiste á dhéanamh, agus ní raibh tada le rá ag lucht teagaisc na hEaglaise faoi. De bharr a bhfuil á fhógairt ag eolaithe le blianta beaga anuas táimid ag teacht chun céille, agus i measc na ndaoine is túisce a tharraing aird ar ghéarchéim na Cruinne, bhí misinéirí as Éirinn ag obair sna hOileáin Filipíneacha. Thuig easpaig na hÉireann tábhacht an scéil agus d’fhoilsigh siad imlitir dar teidil ‘Caoineadh  na Cruinne’. Is mór is fiú an litir sin a léamh agus a chur i ngníomh. Tá sé le fáil anseo. Sa tréadlitir sin dhéanann na h-easpaig tagairt do fhocail an Phápa Beinidict XVI a dúirt:
“Bronntanas ó Dhia do gach duine atá sa Timpeallacht, agus tá freagracht orainn í a úsáid ar son na mbochtán, ar son na nglún atá le teacht agus ar son an chine daonna i gcoitinne.” agus deir na h-easpaig féin:“Tá freagracht leithleach againn, leis an teicneolaíocht chumhachtach atá ann, an teicneolaíocht seo a úsáid ar son leas agus inbhuaine gach créatúr beo, ar son an atmaisféir, ar son na talún agus le leas an uisce agus acmhainní eile nach iad."
Tá súil agam go n-éistfimid leis na teachtaireachtaí seo agus go mbeidh meas againn uile ar an Domhan iontach a bhronn Dia orainn. Má dhéanaimid é sin beimid ag leanúint traidisiún na naomh as Éirinn a raibh an-mheas acu riamh ar an dúlra.

- Br. Eamon Mac Lochlainn, CFC (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an tEarraigh 2015)

Machnamh ar Intinn ar son na Soiscéalaíochta:

Ni bhaineann gach géarleanúint le creideamh. Is minic gur cúis eithneach, shóisialta nó pholaitíochta an fáth le géarleanúint ar phobal gur Críostaithe iad. Chun idir-dhealú a dhéanamh idir ghéarleanúintí cuirtear an cheist seo: má athraíonn duine a chreideamh go dtí creideamh an mhór-phobail, an gcuirfidh san feabhas ar a shaol? Má chuireann, is gearleanúint chreidimh amháin atá i gceist. Inniu, tá na céadta míle duine á bhagairt, á chiapadh, faoi leatrom, á ghabháil, á chur i bpriosún agus á mharú toisc gur Críostaithe iad. Tá a gcearta daonna caillte ag 200 milliún duine i 60 náisiún ar aon chúis amháin: is Críostaithe iad. Cúis mhór leis sin ná go bhfuil fás mór tagtha ar líon na gCríostaithe i dtíortha ina bhfuil easpa cearta daonna iontu. Téann géarleanúint frith-Chríostaí láimh ar láimh le claonadh nó imeachtaí atá ag titim amach sa domhan. Tugann na gluaiseachtaí sin bunús, spreagadh agus fuinneamh don ngéarleanúint.
Go minic, ní idir náisiúin a bhíonn caismirt ach i measc an mhór-phobail i dtír. Easpa cearta daonna ag dream éigin is cúis leis an gclampar sin. Ina theannta sin, bíonn conspóid idirnáisiúnta mar gheall ar réiteach na faidhbe. Mar shampla, deir an tSín agus a lán tíortha eile gur fadhb inmheánach atá acu ina dtír fein agus nár cheart d'aon eachtrannach a cheann a shá isteach ina gcúram. Dá bharr sin, tá dhá phrionsabal bunúsach ag teacht salach ar a chéile: ceannas an stáit agus nádúr uilíoch na gcearta daonna. Conas a réiteofar an cheist?
Tráth, chuir a lán tíortha aithne ar an gcoilíniú agus tá siad anois ar thóir a n-ionannais féin. Is minic go bhfuil baint ag creideamh leis an ionannas sin. Mar shampla, leanann an Phacastáin agus an Bhanglaidéis creideamh Ioslám, cleachtann an Ind creideamh Hiondúch agus tá Srí Lanca cloíte le Búdachas. Tá an tóraíocht sin le feiceáil i gcúig cinn de na ocht tíortha ina maireann leath de dhaonra an domhain. Sin iad an tSín, an Ind, an Indinéis, an Bhanglaidéis agus an Phacastáin. I ngach tír acu sin tá amhras faoi na Críostaithe toisc go gceaptar go bhfuil siad ag tabhairt creideamh na gcoilíneach don dtír agus tuigtear go dtugann sé sin dúshlan d'aon chomhréiteach náisiúnta.
Tá imeachtaí sa domhan Moslamach a chuireann isteach ar shaol na gCríostaithe. Tá daonra na dtíortha Moslamach ag fás 4.3% i gcomparáid le forbairt eacnamaiochta ná fuil ach 0.5%. Tá a lán den aos óg gan fostaíocht agus cruthaíonn an bochtanas eilimintí radacacha ina measc. Feiceann an pobal an éagóir atá muintir an Iarthair ag déanamh ar an bpobal Moslamach le blianta. Ceapann a lán Eorpaigh ná fuil aon bhaint a thuilleadh ag creideamh leis an saol nua-aimseartha. Dearmad mór. Maireann sé bhilliún duine ar an ndomhan seo agus is fiorbheagán acu a admhaíonn go bhfuil siad díchreidmheach. Tá dhá bhilliún Críostaí, 1.2 billiún Ioslamach, 785 milliún Hiondúch agus 365 milliún Búdach ina dtimpeall. Cloch cúinne a saoil is ea creideamh dos na daoine sin . Más cúis achrainn dóibh é go minic, tá sé ann chomh maith chun eochair an chneasaithe a thabhairt dá saol. Sin é an cúlra atá le géarleanúint frith-Chríostaí an lae inniu. An féidir stop nó casadh a chur ar an ionsaí sin? Tá páirtíocht le feiscint sa saol polaitíochta agus i gcúrsai gnó. Tá gá mór le cur-le-chéile i dtreo cearta daonna a bhuanú do Chríostaithe. D'fhógair na Náisiúin Aontaithe (1949) cearta creidimh do gach duine, pé creideamh atá aige nó ná fuil. Tá cearta creidimh ina chloch chúinne ag cearta daonna.

- An tAthair Pádraig Ó Murchú (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an tEarraigh 2015)

Tuilleadh Spás Tearmainn

Teagmhála

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha