User Settings

Intinn an Phápa

Samhain 2015
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

 

Intinní an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go raibh an fonn orainn teagmháil phearsanta agus dialog a dhéanamh le cách, fiú le daoine nach reitionn a gcreideamh lenár gcreideamh féin.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Go ndéana aoiri na hEaglaise a dtréada a thionlacan le domhainghrá agus iad a bheoú lena ndóchas.

 

Machnamh ar Uilechoiteann: 

Is dóigh go bhfuil an Eaglais Chaitliceach ar cheann de na heagraíochta is mó ar domhain atá i mbun doalóg den uile chineál. Bíonn dialog idireaglasta agus eucuimineach ar siúl seasta, dialog idir-chreidimh le religiúin móra, dialog le tíortha an domhain ar chúrsaí siochána agus bochtanais, gan trácht ar saoirse chreidimh. Taobh istigh de na Deóisí agus paróistí bionn i bhfad níos mó dialóg nó mar a bhíodh, de bharr go bhfuil daoine seachas cléir ag glacadh páirt níos iomlána i gcúrsaí chreidimh. Deirtear go muileann muillte Dé go mall, agus is minic cúrsaí dialog is cúis leis, ach is maith sin mar go dtugann sé daonlathas eicínt d’Eaglais atá hierarcach den chuid is mó.

Ní inniu nó inné a thosnaigh mise ar cheisteanna móra an tsaoil a phlé le daoine ar mhalairt tuairim. Bhí mé i lathair in Óstán an Dóilín ar an gCeathrú Rua ar an 24ú Meitheamh 1987 nuair a seoladh an leagan Ghaeilge de “Clár na Comhsheilbhe,” Forógra phairtí na gCumannach le Karl Marx agus Friedrich Engels. Tá mo chóip sínithe ag Micheál Ó Riordain, Uachtarán na gCumannach in Éirinn ag an am, agus bhí comhrá agam leis an Dr Nollaig de Brún an oíche cheanna, é lonnaithe i Ros a’Mhíl ag an am. Ní hé go raibh mo chuid airgid ar chapall an Chumanachais ag an am, agus is maith nach raibh, mar go raibh Balla Bherlin ag titim cúpla bliain ina dhiaidh sin. Ach ní raibh mé ró-thógtha le lucht caipitil ach an oiread.

Cúig bliana fichid níos deireanaí fuair mé cuireadh an chéad leabhar a rinneadh cinsireacht air in Éirinn a athsheoladh, “The House Of Gold” leis an Árainneach Liam O’Flaherty ó Ghort na gCapall. Bhí meascán de Chumannaigh agus Caitlicigh i láthair, agus daoine eile a raibh an dá rud measctha ina gcroíthe istigh. Ach bhí mé bródúil as an gcuireadh a fháil agus an cor is cúiteamh a d’eirigh da bharr. Dialóg, meas agus ómós idir dhaoine nach réitionn a gcreideamh lena chéile.

Ba mhaith liom dialog agus caidreamh níos mó a fheiceáil sa tír seo ó thuaidh is ó dheas idir Cumann Uinsíonn De Pól mar shampla agus páirtithe beaga an eite chlé agus neamhspleáigh i nDáil Éireann faoi chúrsaí bochtanais. Is cosúil faoi láthair go bhfuil bearna iomlán idir na Teachtaí seo agus a lucht leanúna agus daoine san eaglais a bhfuil fealsúnacht an Phápa Prionsias ar na cúrsaí sin á leanacht acu, cé go bhfuil na cuspóirí céanna ag ch’aon dream.  

Tá an chéad dréacht d’úrscéal scriofa agam ina bhfuil cúrsaí chreidimh agus ainchreidimh á phlé. Teastaionn uaim dearcadh agus tuairimí an dhá thaobh a thuiscint, agus gan mo chreideamh fein a chailleadh, ar ndóigh. “MacDé, Ce Hé?” atá ar an leabhair, agus baineann sé lucht scannaíochta ag teacht chuig an nGaeltacht le Dráma na Paise a thaifeadadh. Is aindiachaí é an léiritheóir, agus níl cuid de na daoine a bhí ag súil le “Ryan’s Daughter” eile ar mhaithe leis an turasóireacht róshásta. Dialóg istigh i m’intinn féin atá i gceist, le mantra Chriost maidir len a pharabail intuigthe: “Éist, má tá cluasa agat.”

Pádraig Standún (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an Fhómhair 2015)

Machnamh ar Intinn na Soiscéalaíochta

Amhrán mór grá de chuid na Gaeilge, a tháinig anuas mar oidhreacht luachmhar againn ó ghlúin go glúin agus a cheoltar go binn, glórach fá na dúichí seo, amhrán den teideal, Tá mé i mo shuí ó d’éirigh an ghealach aréir. Mar ruball ar cheathrú de chuid an amhráin seo, tá na focla:  “Nuair a théid sé fán chroí, cha scaoiltear as é go bráth.” Ar ndóighe, tá seo ag déanamh tagairte don ghrá agus an greim a fhaigheann an grá, nuair a théann sé go croí i nduine. Mar aoirí na hEaglaise, chan dochar ar bith dúinn ligint d’intinn Shoiscéalaíochta an Phápa, atá leagtha os ár gcomhair mar shlat tomhais do mhí na Samhna, greim croí a fháil orainn inár ministreacht laethúil. Is focla iad, atá ag cur thar maoil le splancacha céille agus a bhfuil doimhneacht dúshlánach diagachta ag sileadh astu, d’aoirí uilig na hEaglaise dár dual leo iad a thuigbheáil.
Is cinnte go leagann an Pápa béim faoi leith ar theachtaireacht agus ar thábhacht an ghrá ina chuid teachtaireachtaí agus teagaisc fhónta, mar atá déanta aige san intinn Shoiscéalaíochta áirithe seo. Grá domhain dílis, láidir do phobal Dé agus don uile dhuine a chastar orainn agus a bhfuil sé de phribhléid againn a bheith ag freastal orthu fríd ár ministreacht sa tSagartóireacht, seo an tslat tomhais a leagann sé romhainn.

Is fíor go mbaineann coimpléasc bunúsach le Proinsias mar dhuine, ach maidir leis an treoir a thugann sé agus ó thaobh sampla a shaoil féin de, níl éiginnteacht de shórt ar bith i gceist don té a chaitheann cóta Chríost. Ó shuigh Proinsias i gcathaoir Pheadair, creidim go bhfuil snáithe choitianta amháin a bhíonn fite fuaite go minic ina chuid cainte le haoirí na hEaglaise, is é sin, go gcaithfidh aibhleoga an dóchais, chomh maith le bláire an ghrá a bheith láidir inár gcroí istigh agus muid i measc na ndaoine. Bheireann sé treoir dúinn, amharc chun tosaigh, dóchas láidir inár gcroí ár dtiomáint ar aghaidh go muiníneach i gcónaí. Anuas air seo, leagann sé béim faoi leith ar a bheith, ag gríosú agus ag misniú phobal naofa Dé atá faoinár gcúram, chan amháin le briathra ár mbéil ach le bearta fiúntacha ár saoil chomh maith.
Dúshlánach ‘s uile mar atá an méid seo, bíodh sé de mhisneach againn i dtólamh, tabhairt faoi shaol an Chríostaí a chastar orainn inár bpobal a dhíriú ar bheatha Chríost féin. Mar bhunchloch ar an obair mhór seo, tá meas agus urraim an uile dhuine, idir leanbh is liath fíorthábhachtach. Caithfidh muid cuidiú agus tacú lenár bpobal a bpointeáil iomlán a aimsiú, chomh maith lena mbeatha spioradálta a chothú, seo uilig a thabhairt chun críche i gcomhthéacs mhian Chríost dúinn.

Mar chrann taca ar an mhinistreacht luachmhar seo, bíodh a fhios againn go bhfuil an t-aoire maith, Íosa Críost É féin linn i rith an ama agus muid ag treabhadh i bhfíonghort s’aige, go díreach mar a bhí sé leis na deisceabail ina dtráth. Tá Críost taobh linne a chuid aoirí, le tacaíocht ‘s treoir, le sólás ‘s faoiseamh a thabhairt, go háirithe nuair a bhíos an obair trom tuirsiúil. Cha dtig linn leisce nó eagla de shórt ar bith orainn tiompú chuige ar bhonn rialta, chan amháin lenár gcloigeann a shíneadh ar a ghualainn, ach fosta le hól go domhain as tobar an tsíorghrá atá aige dúinn. Tá tábhacht faoi leith leis an cheangal phearsanta seo le Críost inár saol laethúil, is é sin, go mbeadh ceangal láidir grá idir croí Íosa, croí an tsagairt agus croí an Chríostaí a mbíonn muid ag freastal orthu. Tá an chinnteacht tugtha dúinn go soiléir, is é sin, nach bhfuil muid linn féin nuair a bhíos obair an Tiarna idir lámha againn, ach go bhfuil Tiarna na hoibre dár gcoinneáil idir A dhá lámh féin chomh maith agus Eisean ár stiúradh ar aghaidh, ar an ábhar sin chan miste dúinn a rá go muiníneach: “Is é an Tiarna a thugann cuidiú dom.” (Eabhraigh 13:6)

Mar aoirí de chuid na hEaglaise, chan miondheachtóirí muid a bhfuil pobal faoi leith faoinár gceannas le slat an tíoránaigh inár lámh againn. Creidim go bhfuil taithí ag go leor ar an dochar agus an damáiste a rinne a leithéid de mhúnla mhinistreachta i gclapsholas na staire. A mhalairt de mhinistreacht atá i gceist ag Proinsias dúinn, múnla atá ar maos agus ar cur thar maoil le; trua croí, cineáltas, uirísle, ceansacht agus foighne, (Colosaigh 3:12), leis an ghrá mar bhun agus barr agus fite fuaite fríd ar an iomlán. Bíodh an méid seo bunaithe ar a bhfuil ráite ag Críost É féin linn sa Scrioptúr beannaithe: “Tá aithne úr á thabhairt agam daoibh; go dtabharfadh sibh grá dá chéile; mar a thug mé grá daoibhse.” (Eoin 13:34) Nuair a bhíonn grá againn dá chéile, bíonn grá againn do Dhia agus a mhalairt. Chan amháin gur dhúirt sé an méid seo linn ach dúirt sé fosta, i dtaca leis an ghrá: “As sin a beidh fhios ag cách gur deisceabail liomsa sibh.” (Eoin 13:35)

-An tAthair Briain Ó Fearraigh (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an Fhómhair 2015)

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha