User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Intinn an Phápa

Meán Fómhair 2018
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

Intinn an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go mbeadh fáil ag daoine óga san Afraic ar oideachas agus ar obair ina dtíortha féin.

Machnamh ar Uilechoiteann: 

Bhí Evelyn ag faire ar a cairde agus iad ag ullmhú le haghaidh bronnadh teastais ceann cúrsa scoile. An gliondar a bhain le feistis nua chomh maith b’fhéidir le haird na mbuachaillí a mhealladh. Chaith siad go léir a dtréimhse scoile le chéile agus anois dhéanfaí a n-aird a phromhadh agus iad idir bhuachaillí agus chailíní ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile dá n-aistear ar thóir ar a bhfíseanna a lorg agus iad á gcur i gcrích.

Bhraith Evelyn mar a bheadh dorchadas ar a croí. Thuig sí nach mar a chéile a bhí sí. Cé gur cheil sí an eagla a chuir an difríocht sin uirthi le gníomhaíocht, le haislingeacht agus le cairdeas, b’eol di í féin a bheith difriúil. D’iompair sí laistigh di féin an víreas uafásach sin a fuair sí mar oidhreacht trí fhuil a máthar, a cailleadh go luath i ndiaidh a breithe. Ní amháin go mba dhílleachta í; ba dhílleachta í a raibh víreas á iompar aici istigh i gceartlár a cuid fola, víreas a d’fhéadfaí a smachtú, ach víreas a chuirfeadh srian mór ar raon a cuid roghanna. Le linn na mblianta rinne an tSiúr iarracht cúinsí a teacht ar an saol a insint di, ach bhí an oiread sin ceisteanna ann nach bhféadfadh an tSiúr fiú amhain a fhreagairt. Cérbh é a hathair agus cá raibh sé?

Ag machnamh di ar bhraistint an aonaránachais a bhí uirthi agus í i measc a cairde gníomhacha agus cainteacha smaoinigh sí ar conas mar a d’oibrigh an tSiúr agus a comh-Shiúracha mar aon leis na cúramóirí chomh crua sin d’fhonn teaghlach a chur ar fáil di ag an dílleachtlann: a chineálta, a chúramaí a bhí siad bíodh go bhféadfaidís a bheith docht freisin agus teaghlach nua á sholáthar di, braistint na sábháilteachta agus cúram an bhaile. Saol sona a bhí ann i measc a comhdhílleachtaí, iad ag cuidiú lena chéile chun trioblóidí a chéile a iompar, iad ag imirt cleasa ar a chéile agus iad in iomaíocht chun aird na Siúrach a mhealladh.

De réir mar a d’fhoghlaim Evelyn conas bealach a dhéanamh trí dhomhan na ndaoine fásta, d’fhoghlaim sí freisin an chumhacht a bhain lena hintinn féin. Bhí sí cliste agus ba ghearr go raibh an chéad áit ina rang sa bhunscoil bainte amach aici. Bíodh go raibh meas ag a comhscoláirí ar a clisteacht, spreag sí éad agus formad freisin. Ach go luath ina saol thuig Evelyn gurbh í sin a conair go dtí “an tír tairngire”. Níorbh fhada sa mheánscoil di nuair ab eol di go raibh fios roimh ré ar a stádas “HIV” agus caitheadh léi mar a bheadh díbeartach. Fuair an phian agus an gortú a bhain leis an diúltú an lámh in uachtar ar an dúil a bhí aici i saol sona geal. Mar a rinne sí go minic roimhe sin, chuir an tSiúr a ladar isteach sa scéal. Bhain sí Evelyn amach as an scoil agus chuardaigh scoil bheag phríobháideach a bheadh in ann í a chosaint ar an tráma a bhain le bheith caite ar bhealach difriúil ag daoine eile. Ach bhí ceist na dtáillí scoile ann. Chuala fear gnó a fuair cabhair agus é ina dhílleachta é féin faoin gcruachás. Gan bualadh go fiú le hEvelyn gheall sé go dtabharfadh sé na táillí arda scoile di go dtí go mbeadh a hoideachas dara leibhéal curtha i gcrích aici. Go dílis agus go dúthrachtach sheas sé lena ghealltanas.

Is ábhar dóchais é scéal Evelyn. Baineann sé leis an gcomhoibriú iontach daonna a léiríonn chomh minic sin croí Dé é féin.

Imríonn misinéirí Críostaí agus pobail áitiúla Chríostaí ról suntasach anois agus iad i gcomhpháirtíocht le rialtais chun an t-aistear sin a dhéanamh níos éifeachtaí. Tá feabhas tagtha ar cháilíocht an oideachais. Na luacha a chuirtear in iúl trí fhiontar an oideachais baintear leas astu go minic d’fhonn cion tairbhe a thabhairt do dhea-bhail na sochaí. Ní féidir éifeachtacht an oideachasóra atá éifeachtach, coinsiasach agus trócaireach a mheas faoina luach agus muid uile ag leanúint den chomhoibriú iontach domhanda a léiríonn croí Dé é féin agus atá i gceartlár intinn an Phápa Proinsias.

- An tAthair Joe Hayes SJ, Sagart Paróiste i Luimneach, sliocht as Timire an Chroí Ró-naofa, eagrán an Fhómhair

Foclóirín: a phromhadh = a thástáil; cúinsí = dálaí, circumstances; fiontar = enterprise.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha