User Settings

Intinn an Phápa

Lúnasa 2014
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

Intinní an mí seo:
Uilechoiteann: 

Na dídeanaithe, atá curtha le fán an tsaoil de dheasca foréigin, go bhfaighe siad fáilte agus féile agus cosaint ar a gcearta.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Go ndéana Críostaithe na hAigéine an creideamh a fhógairt go lúcháireach do mhuintir uile an réigiúin sin.

Teifigh i ngéarghá ar fud an domhain

Le linn an chéid seo, b’éigean do na milliúin daoine timpeall na cruinne  teitheadh óna dtithe agus óna mbailte  – tá sé seo ar cheann de na dúshláin is mó sa domhan inniu. Le deich mbliana anuas, de bharr gorta, tubaistí nádúrtha agus cogaidh chathartha, bhí ar na milliúin daoine a n-áit dhúchais a fhágáil agus tearmann a lorg i dtíortha eile. I lár na stoirme seo, tá páistí. Agus iallach orthu a dtithe a thréigean, tá siad ag fágáil a gcairde, a gclanna agus a modh beatha agus go fíor-mhinic tá siad ag fágáil a leanabaíocht freisin. Tá  ar na páistí fás suas ró-thapaidh chun déileáil leis an riocht crua atá le fulaingt acu – a bheith ina dteifigh.

Sa teachtaireacht aige le haghaidh an Lá Domhanda do Imircigh agus Dídeanaithe le déanaí, d’iarr an Pápa Proinsias ar Chaitlicigh iarracht a dhéanamh domhan níos fearr a chruthú. Tá dóchas ar fáil i gcroílár na teachtaireachta seo de chuid an Phápa. Tá an tAthair Naofa ag troid in aghaidh “domhandú na neamhshuime”; tá sé an-soiléir ina dhearcadh nach ceithearnaigh iad imircigh agus dídeanaithe ar chlár fichille an chine daonna.

Glactar leis gurb í an choimhlint sa tSiria an ghéarchéim dídeanaí is measa le breis is scór blianta. Tá níos mó ná 6.5 milliún de mhuintir na Siria díbirthe óna dtithe áit éigin taobh istigh den tír agus tá 2.3 milliún teifigh ag cur futhu áit éigin sna tíortha maguaird. Ceaptar go bhfuil níos mó ná milliún gasúr ina dteifigh sa tSiria.

Tá an saol laethúil contúirteach le haghaidh gasúir sa tSiria. Baintear leas as páistí mar shaighdiúirí, cuirtear i bpríosúin le daoine fásta iad agus baintear feidhm astu mar sciath daonna go minic. Tá an tSeirbhís Dídeanaí Íosánach(SDI){JRS} ag dáileadh faoiseamh éigeandála dóibh siúd a bhfuil cabhair ag teastáil go géar uathu.  Ina theannta seo, tá an tSeirbhís ag reachtáil gníomhachtaí oideachais chun athmhuintireas a chur chun cinn. Sna cathracha Damascus, Homs agus Aaleppo, cuirtear tacaíocht oideachais agus siceolaíochta ar fáil. Cinnte, tá an tacaíocht seo tábhachtach ó thaobh an oideachais de, ach chomh maith le seo, tugtar deis do na gasúir faoiseamh éigin a fháil ón gcoimhlint, fiú ar feadh cúpla uair a’ chloig ar chuma ar bith.

Ina nadúr, is iad na leanaí na dídeanaithe Siriacha is leochailí. Mar chuid d’aon chlár athlonnú in Éirinn, ba cheart túsáite a thabhairt do pháistí. Tar éis achainí ón UNHCR, tá gealltanas tugtha ag Éirinn agus ag tíortha eile na hEorpa, 30,000 teifeach, a bhfuil an riosca is mó ag rith leo, a athlonnú. Tá an SDÍ ‘théis a iarradh ar rialtas na hÉireann ceannaireacht idirnáisiúnta a ghlacadh agus dídean a thairiscint do 300 teifeach Siriach mar íosmhéid.

Ní hiad clanna agus páistí Siriacha amháin atá ag iarradh dídean agus tearmann a fháil in Éirinn. Maidir le iarrthóirí tearmainn i gcoitinne, áfach, tá sé fíor a rá gur beag na nótaí dóchais atá ann faoi láthair. Tá breis is duine as gach triúr de na hiarrthóirí tearmainn in Éirinn ag fanacht ar feadh níos mó ná cúig bliana le haghaidh cinneadh soiléir ar a gcásanna. Idir an dá linn tá an saol geall is reoite acu. Is gasúir iad aon trian de na hiarrthóirí tearmainn ar fad. Don chuid is mó tá siad ina gcónaí i dtimpeallacht institúideach agus ní bhíonn deis ag a dtuismitheoirí fiú a mbéilí féin a ullmhú.

Mar a deir an Pápa, tá dualgas orainn mar shochaí aire a thabhairt do na gasúir seo atá ag maireachtáil inár measc.  Tá an imirce éigeantais ag baint a gcearta ó pháistí agus ní mór dúinn uilig dídean, dóchas agus fáilte a chur rompu in am a ngátar.

Eugene Quinn (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an tSamhraidh 2014)

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha