User Settings

Intinn an Phápa

Deireadh Fómhair 2015
An ofráil laethiúil: 

A Athair róghrámhair, tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu, gach smaoineamh, focal is gníomh, gach athás is brón. Ofrálaim duit iad i bpáirt le Críost san Aifreann, ar intinn Chroí Íosa agus ar intinní an Phápa, mar atá (thíos) agus ar m'intinní féin. Deonaigh dom, trí spreagadh an Sprioraid Naoimh agus le cabhair ó Chroí Mhuire gan Smál, an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa agus ar dhaoine eile. Amen.

Intinní an mí seo:
Uilechoiteann: 

Go gcuirtear deireadh le gáinneáil ar dhaoine, sclábhaíocht an lae inniu.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Le díógrais mhisinéireachta, go bhfógraí pobail Chríostaí na hÁise an Soiscéal dóibh siúd ata fós ag feitheamh leis.

 

Machnamh ar Uilechoiteann: 

Thart timpeall an domhain inniu, tá thart fá 21 milliún duine ina n-íospartaigh de dheasca oibre éigeantais  - 11.4 milliún ban is cailíní agus 9.5 milliún fear is buachaillí.   Tarlaíonn obair éigeantais go mór mór sa tionscal talmhaíochta, in obair tí, sa tionscal miondíola, i gcúrsaí loingseoireachta agus sa tionscal siamsaíochta. Tá oibrithe imirceacha go mór i mbaol. Brabús a dhéanamh an phríomhchúis leis an tionscal seo agus gintear US$ 150 billiún go mí-dhleathach ar an mbealach seo in aghaidh na bliana. (Foinse: International Labour Organisation).

In Éirinn tá diandlíthe ann chun obair éigeantais a ionchúiseamh ach tá ag teip orainn íospartaigh den choireacht ghráinniúil seo a aithint is a chosaint. Sa bhliain 2006 d'aithin Lárionad um Chearta Imirceach Éire (MRCI - Migrant Rights Centre Ireland) fadhb na hoibre éigeantais nó sclábhaíocht i gcúrsaí obair tí, tógála, miondíola, cúraim, talmhaíochta, iascaigh agus bialainne.  Tharla go raibh oibrithe coinnithe san ionad oibre ag maireachtáil faoi choinníollacha uafásacha, pá dóibh diúltaithe, an ceart dá gcuid doiciméad aitheantais bainte díobh agus bagairtí orthu. Bhí eagla an domhain ar go leor acu roimh a bhfostóirí. D'inis bean amháin do MRCI gurbh fhearr léi an bás ná lá eile a chaitheamh in dteach a fostóra. Chabhraigh MCRI le 220  imirceach a d'fhulaing tríd an obair éigeantais le seacht mbliana anuas, éalú óna bhfulaingt agus bogadh ar aghaidh lena saol. Is turas fada dian do na híospartaigh seo a mbealach a bhaint amach arís sa saol.

Cé go bhfuil ag éirí leis an MRCI go pointe áirithe faire amach do na hinimircigh atá in Éirinn faoi láthair, tá bóthar sách fada le taisteal fós chun a chinntiú go bhfuil éifeacht ag dul leis na bearta i gcoinne na hoibre éigeantais. Níl aon scéim éifeachtach ann a bhfuil sé mar bhua aici coimirce shásúil a chur ar fáil do na híospartaigh sa gcomhthéacs seo. Go fíormhinic, níl na Gardaí in ann a rá cé hiad na daoine atá thíos leis an obair éigeantais agus dá bharr seo níl na hoibrithe iad féin in ann rochtain a fháil ar na seirbhísí cuí, ar nós tithíochta, stádas inimircigh agus cúnamh ó chomhairleoirí profisiúnta.Tá chuile rud níos measa toisc go bhfuil cor nua sa scéal, is é sin an gáinneáil atá á déanamh ag buíonta coiriúla. Tá an MRCI théis a fháil amach go bhfuil obair éigeantais ann maidir le táirgeadh an channabais in Éirinn. Déantar inimircigh a earcú chun plandaí cannabais a fhás. Cuid acu tá siad faoi ghlas i staid suarach taobh istigh de thithe speisialta a bhfuil sé mar aidhm acu na plandaí a fhás. Nuair a théann na Gardaí isteach sna tithe seo, déantar na hoibrithe ann a ghabháil agus cuirtear coireanna ina leith agus go minic gabhtar téarmaí príosúnachta orthu. Chun a dhul i ngleic leis an gcor nua seo, tá an MRCI ag tabhairt cúnamh do na híospartaigh sa gcaoi gur féidir leo an obair éigeantais a lua mar chosaint, ina trialacha coiriúla. Sa gcomthéacs seo i mí an Mhárta, 2015 éigiontaíodh beirt fhear a luaigh an obair éigeantais mar chosaint ina dtrialacha.

I mí Aibreáin, 2015, rinne Ardchúirt na hÉireann breithiúnas an-tábhachtach go deo nuair a rialaigh sé go raibh teipthe ag an stát bearta a chur i gcrích chun daoine a bhí thíos leis an obair éigeantais a chaomhnú, go háirithe i gcásanna go raibh gáinneáil choiriúil i gceist. Ba é an ní a rialaíodh ná go raibh rialtas na hÉireann ag sárú dlíthe na hEorpa. Ní mór dul i ngleic leis an bhfadhb seo láithreach bonn agus ba chóir córas a chur ar an bhfód chun cabhrú le daoine ar mian leo éalú ó phríosún na hoibre éigeantais. Sa gcaoi seo is féidir leis na daoine seo a gcearta daonna agus a ndínit a fháil ar ais. Amach anseo beidh an MRCI ag stocaireacht le daoine atá buailte síos ag an obair éigeantais chun a chinntiú go mbeidh córas cuimsitheach ann chun coimirce a chur ar fáil do gach éinne a bhfuil sé ag teastáil uaidh. Ina theannta seo, beidh an rialtas ag obair ar Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta chun a dhul i ngleic leis an ngáinneáil. Is deis fíor-thábhachtach í seo chun na hathruithe is gá a dhéanamh. Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait ar an ábhar seo, déan teagmháil le do thoil le Gráinne O, Toole, MRCI; ríomhphost: info@mrci.ie

- Grainne O' Toole (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an Fhómhair 2015)

Machnamh ar Intinn na Soiscéalaíochta

Rugadh Pilar Tilos i Hinoba-an, an baile is faide ó dheas i gcúige Negros Occidental, Negros, oileán ins Na Filipíní atá beagnach ar chomh-achar le Tuisceart Éireann, ar 12 Deireadh Fómhair 1941. Chaith Pilar na blianta ina múinteoir i Hinoba-an. Ag an am céanna bhí sí an-ghnóthach ina paróiste.

Ach sa bhliain 1989 d’éirigh Pilar as a cuid oibre chun bheith ina misinéir tuatach leis na Colmbánaigh. Tar éis ullmhú a lean naoi míosa chuaigh sí go dtí An Phacastáin in éineacht le beirt eile, Gloria Canama, muinteoir ó Mindanao, agus Emma Pabera, príomh-oide ó Negros Occidental.

Nuair a rugadh Pilar, Emma agus Gloria ní raibh aithne acu ar shagairt Filipíneacha. Ba mhisinéirí eachtrannacha formhór na sagart sa tír. Ní raibh aon misinéirí tuatacha ann ar chor ar bith.

Toisc gur mná iad Pilar, Gloria agus Emma bhí orthu a gcuid ama a chaitheamh le mná sa Phacastáin. Cé go raibh bean, Benzir Bhutto, ina príomh-aire sa tír sin agus an triúr go fóill ann, is beag tábhacht a bhí ag mná. Agus ba mheasa fós an áit a bhí ag mná a bhí ina gCríostaithe sa tír sin in a bhfuil 97 faoin gcéad den daonra ina Muslamaigh. Agus is beag oideachais a bhíonn ag cailíní.

Chuir sé ionadh an domhain ar na daoine a mbíodh an triúr Filipíneach i dteagmháil leo gur éirigh siad as a bpostanna mar mhúinteoirí chun bheith in éineacht leo, mná a bhí bocht, idir Críostaithe agus Muslamaigh. Bhí an-mheas ag na daoine ar an dtriúr toisc go raibh orthu Punjabi a fhoghlaim. Scríobh Pilar faoina frustrachas ag an am: “Bhí amannta ann nuair ba mhaith liom an leabhar a chaitheamh ag an múinteoir. Ach thug na daoine bochta seo sa chathair dóchas dom agus shocraigh mé leanúint ar aghaidh ag foghlaim a dteanga.”
Ba chuid dá bhfianiase mar mhisinéiri Críostaithe an t-ómós a thug siad do chultúr na Pacastáine, do chreideamh na ndaoine idir Muslamaigh agus Críostaithe. Mar Chríostaithe Caitliceacha bhí siad ag tabhairt ómóis Chríost féin do na daoine lena raibh siad anois ina gcónaí.

Tar éis don triúr trí bliana a chaitheamh sa Phacastáin tugadh cuireadh dóibh trí bliana eile a chaitheamh ann tar éis saoire ins Na Filipíní. Ghlac siad go fonnmhar leis an gcuireadh seo, rud a thug gliondar dá gcáirde sa Phacastáin.

Faraoir, d’éag Pilar go tobann agus í ina gcodladh ar 4 Eanáir 1996. Ní raibh a muintir in ann dul go dtí an tsocraid, ceal víseanna. Dúradh liom nach bhfuil sé de nós ag mná sa Phacastáin dul go dtí socraid ach ghlac alán, Muslaimaigh ina measc, páirt i socraid Pilar toisc an grá agus meas a bhí acu di agus toisc a gcumha. Bhí Pilar fós ina misinér ag a socraid féin. B’fhéidir gur cheart a rá go raibh sí in a misinéir go háirithe ar an ócáid sin.

Múinteoir eile a bhí ina misinéir, go háirithe tar éis a báis, ab ea Lim Yean Sin, Elizabeth, a d’éag  i bhFidsí ar 4 Samhain 1994 de heipitíteas agus gan ach 23 bliain slánaithe aici. Baisteadh í agus í san ollscoil ina tír dúchais, An Chóiré.

Chuaigh sí go dtí Fidsí mar mhisinéir tuatach Colmbánach sa bhlian 1994 in éineacht le beirt bean Cóiréach eile, Bok Ja agus Yean Han, agus bhí sí fós ag staidéar Hiondúis, príomh-theanga an 38 faoin gcéad den daonra de shliocht Indiach sa tír, nuair a bhuail an tinneas í. Chuaigh a tuismitheoirí, nach raibh ina gCríostaithe, chun Fidsí  agus é ar intinn acu a cuid luaithrigh a thógaint thar nais go dtí An Chóiré. Ach nuair a chonaic siad an meas, grá agus brón i measc na bhFidsíoch dá n-iníon bhí siad sásta go gcuirfí í san áit ina bhfuair sí bás agus dúirt, “Tá sí sa bhaile anois i bhFidsí.” Bliain tar éis bháis Yean Sin baisteadh a tuismitheoirí sa Chóiré agus tamall ina dhiaidh sin deirfiúr léi.

Ghlaoigh Comhairle Vatacáineach II ar an Eaglais i ngach tír misinéirí a chur go dtí tíortha eile, glacadh le misinéirí ó thíortha eile agus ghlaoigh ar thuataigh páirt iomlán a ghlacadh sa mhisean a thug Íosa Críost don Eaglais.

Ba dhaoine le “díograis mhisinéireactha” iad Pilar agus Lim Yean Sin. Ghlaoigh Dia ar Philar Tilos éirí as a post mar mhúinteoir agus a stádas ina pobal féin a íobairt ar son an tSoiscéil agus dul go dtí An Phacastáin mar “ambasadóir thar ceann Chríost” (2 Cor 5:21) ar son mná bochta sa tír sin, Muslamaigh agus Críostaithe nach raibh stádas ar bith acu in a bpobail féin.

Agus ghlaoigh Dia ar Chríostaí nua sa Chóiré, Lim Yean Sin, dul go Fidsí, ní mar mhisinéir don lucht Indiach ansin, mar a shíl sí, ach mar “ambasadóir thar ceann Chríost” dá muintir féin sa Chóiré.

Ina mbeatha agus ina mbás d’fhógair Pilar agus Yean Sin, mar bhaill dá bpobail Chríostaí Áiseacha ins Na Filipíní agus sa Chóiré, an Soiscéal dóibh siúd a bhí ag feitheamh leis.

- An t-Athair Seán Mac Cumhaill (as Timire an Chroí Naofa, Eagrán an Fhómhair 2015)

Tuilleadh Spás Tearmainn

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha