User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 1:29-39

Briathar Dé

Ar dhul amach as an tsionagóg dó, chuaigh sé isteach gan mhoill i dteach Shíomóin agus Aindrias, in éineacht le Séamas agus Eoin. Bhí máthair chéile Shíomóin ina luí agus an fiabhras uirthi, agus ní dhearna siad aon mhoill gan labhairt leis mar gheall uirthi. Chuaigh sé anonn chuici, rug ar láimh uirthi agus thóg suas í. D’fhág an fiabhras í agus thosaigh sí ag freastal orthu.
Nuair a bhí an tráthnóna ann, tar éis luí gréine, thug siad chuige cách a bhí tinn agus na daoine a raibh deamhain iontu. Bhí an chathair ar fad cruinnithe timpeall an dorais, agus leigheas sé mórán a bhí tinn ó gach sórt galair, agus chaith sé amach mórán deamhan, agus ní ligeadh sé do na deamhain labhairt, mar bhí a fhios acu cérbh é.
D’éirigh sé ina shuí ar maidin tamall maith roimh lá, ghabh sé amach agus d’imigh go dtí áit uaigneach agus bhí sé ansiúd ag guí. Chuaigh Síomón agus a chompánaigh ar a lorg, agus nuair a fuair siad é dúirt siad leis: “Tá cách do do chuardach.” Dúirt sé leo: “Téanam go dtí áit éigin eile, isteach sna bailte móra atá ar cóngar, chun go mbeinn ag seanmóir iontu sin freisin, mar is chuige sin a ghabh mé amach.” Agus tháinig sé ag seanmóir ina gcuid sionagóg ar fud na Gailíle go léir agus ag caitheamh na ndeamhan amach.

Marcas 1:29-39
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tagann mórán gné de shaol Íosa le chéile sa soiscéal seo. Tar éis drámaíocht na maidine sa tsionagóg, chuaigh Íosa chuig theach Shiomóin agus Aindrias. De bharr teoranna na Sabóide níor mhór dóibh lá ciúin a bheith acu. Ach bhí máthair chéile Shimeoin breoite agus ghabh atrua Íosa agus leigheas sé í. Chuir Íosa atrua roimh dhlí i gcónaí.
  • Chríochnaigh an tSabóid ag dul faoi na gréine agus thug sé seo cead don chathair uilig teacht chun leigheas a fháil ar bhreoiteachtaí agus iad siúd a bhí faoi smacht drochspiorad. D’fhan siad ag an doras go dtí gur tháinig Íosa agus go raibh siad leigheasta. Cé go raibh sé déanach nuair a bhí seo go léir thart, d’éirigh Íosa ar maidin nuair a bhí sé fós dorcha, shleamhnaigh sé amach as an teach agus d’aimsigh sé áit chiúin dó féin chun dul i mbun guí. Cén fáth ar mhothaigh Íosa gá le hurnaí? An bhfuil ionadh ort?
  • Chuaigh buíon chuardaithe ar thóir Íosa. Nuair a fuair siad é bhí comhrá suimiúil acu: filleadh ar Chaphernaun mar a lorg na háitritheoirí nó gluaiseacht ar aghaidh chuig bailte eile. Bhí cinneadh tógtha ag Íosa roimis seo (de thoradh guí) chun gluaiseacht ar aghaidh chuig bailte eile. Cad a mholfá?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhíodh Íosa ag leigheas, ag caitheamh amach deamhan, agus ag seanmóireacht. Chomh maith leis sin, deir scéalta an tSoiscéil linn go mbíodh sé de nós aige dul go háit chiúin chun guí. Bhraith sé gur ghá dó cuimhneamh gurbh é an Athair an té ab ionúin leis. Ní foláir nó gur chuir sé as dó nuair nár aontaigh daoine leis.
  • Ag guí duit, b’fhéidir go labhróidh tú le hÍosa i dtaobh na taithí a roinneann tú leis, nach nglacann daoine leat agus nach mór acu tú. Lig dó a rá leat an méid ar mór aige tú mar chompánach agus mar dhuine atá páirteach ina chuid oibre. Tabhair faoi deara, agus cuir in iúl dó, an méid a gcuireann tú ina choinne agus, chomh maith, as an sásamh a bhaineann tú as a ndeir sé leat.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Téann Íosa ar a thuras ag soiscéalaíocht agus ag caitheamh deamhain amach. Agus tugtar le fios dúinn gur ionann a bheag nó a mhór an dá ní sin – agus murach na deamhain (agus iadsan ag iarraidh labhairt ar an ócáid seo!) go gcuirfí deireadh go fiú le galair agus breoiteachtaí. Tá Íosa ag dul chun catha i gcomhrac aonair le ríocht an oilc.
  • Aon uair a airím mé féin ar neamhchumhacht ar aghaidh fhórsaí atá sa tsiúl, agus ar aghaidh claonta chun seachráin i mo chroí féin – iarraim ar Íosa, an tréan-mhac, teacht i mo ghaobhar.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá fuadar chéadach ar bun sa tuairisc seo arb í an chéad thuairisc ar thrátha friothála Íosa a cláraíodh. Tá sé i gceist gur cheart dúinn a thabhairt dár n-aire nuair a thagann Íosa isteach i saol daoine, go n-athraíonn cúrsaí ar luas agus is le feabhas é ina gcás siúd atá oscailte faoina chóir. Tá athchruthú nua ar fáil! Tá sé i gceist go dtiocfadh gach éinne i dtír air.
  • Ach cad is áil liom ó Íosa? An é nach bhfuil ionam ach breathnóir ar an radharc, nó an bhfuil mé ag comhrac chun dul níos gaire dósan? Tugann a láithreacht sláine – an bhfuil gá agam leis seo? Gnóthaíonn máthair chéile Shíomóin an fuinneamh chun dul i mbun friothála - an bhfuil gá agam leis seo? Nár lige go mbeadh sé amhlaidh go bhfuil ‘gach éinne sa tóir air’ – ach amháin mise.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá móimint fíréanta ag gabháil le leigheas mháthair chéile Shíomóin. Nuair a leigheastar sinn ó bhreoiteacht cibé ar bith dóigh, is den chathú é suí fúinn agus glacadh le dea-mhéin agus comhghairdeas ó dhaoine. D'airigh an bhean bhreoite seo a fiabhras á fágáil, agus an fuinneamh ag teacht ar ais ina géaga 'agus thosaigh sí ag freastal orthu.'
  • A Thiarna, gabhaim buíochas leat as ucht mo shláinte, ní ar son na sóúlachta, ach mar mhodh is gur féidir liom fóint do dhaoine eile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cén duine lena luann tú rún do chuid trioblóidí? D’éist Íosa le buairt Shíomóin faoi thinneas mháthair a chéile, agus d’imigh an fiabhras uaithi. Níl ábhar buartha ar bith nach dtabharfaidh Íosa aghaidh air inár dteannta agus ar ár son-na. Cuir do mhuinín ann.
  • A Thiarna Íosa, ghlac tú colainn daonna ar ár son; chuir tú áthas ar theaghlach bainise i gCána; thug tú leigheas agus dóchas do mháthair chéile Shíomóin, agus do lucht na pairilíse agus do dhaoine dalla; thug tú arán do don slua a raibh ocras orthu. Agus ansin, ag deireadh, tug tú do bheatha féin dúinn, do cholainn, do spiorad, do mháthair - chuile rud dá raibh agat. Go raibh maith agat!
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Íosa, tá cur síos sa Soiscéal seo ar lá gnóthach i do shaol. Mar is eol duit, tarlaíonn go mbíonn laetha broidiúla i mo shaolsa chomh maith. Ach dá gnothaí thú, cinntíonn tú go mbíonn am agat chun urnaí. Cathfidh mé iarracht a dhéanamh cinntiú mar an gcéanna. Beannaíonn tú an t-am a chaithim le hurnaí, agus bíonn mo shaol níor torthúla dá bharr.
  • Nuair a leigheastar máthair chéile Shíomóin, déanann sí mar a dhéanann Íosa: freastalaíonn sí ar riachtanais daoine eile. Déanann sí deisceabal di féin. Tá ceangal idir dhea-shláinte spioradálta duine agus fonn a bheith ar an duine fónamh ar dhaoine eile. Bíonn easláinte spioradálta orm nuair nach spéis liom ach mo leas féin. Iarraim ar an Tiarna mé a leigheas i gceart.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • D’ainneoin an tréimhse ghairid a bhí ag na deisceabail chun aithne a chur ar Íosa, thuig siad go raibh cumhacht aige ón Spiorad. Ar son mná a dhein sé a chéad ghníomh leigheasta. Agus í leigheasta ón fhiabhras, dhein máthair chéile Pheadair gníomh fíor-dheisceabail – fhreastail sí ar dhaoine eile.
  • A Thiarna, saor mé ón nós gan do chabhair a lorg ach nuair a bhím i sáinn. Go bhfása mé i gcleachtadh an ghrá bhuíoch, le buíochas a ghabháil leat as na bealaí a ardaíonn tú mé ar mo chosa gach lá, le do ghairm chun freastal ar an phobal.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha