User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 3:1-6

Briathar Dé

Chuaigh sé isteach sa tsionagóg uair eile, agus bhí fear ann a raibh lámh leis seargtha, agus bhíodar ag faire air féachaint an leigheasfadh sé é lá na sabóide chun go gciontóidís é. Dúirt sé le fear na láimhe seargtha: “Tar i leith.” Agus dúirt sé leo: “Cé acu is dleathach a dhéanamh lá sabóide, an mhaith nó an t-olc, beatha a shaoradh nó a mharú?” Ach ní raibh focal astu. Agus ar dhearcadh timpeall le fearg orthu uile, agus brón air mar gheall ar dhúire a gcroí, dúirt sé leis an duine: “Sín amach do lámh.” Shín, agus bhí a lámh slán arís. Ghabh na Fairisínigh amach, agus rinne siad comhairle láithreach leis na Héaródaigh ina aghaidh conas a mhillfidís é.

Marcas 3:1-6
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Conspóid lá Sábóide eile! Insíonn Marcas an scéal go seoigh agus déanann sé éasca dúinn páirt a ghlacadh. Samhlaigh an radharc de réir mar a bhailíonn daoine chun adhradh sa tsionagóg. Bí i do dhuine acu. Féach ar na daoine; éist leis an méid atá á rá acu; tabhair faoi deara an rud atá ag tarlú; braith an teannas. An leigheasfaidh Íosa an fear a bhfuil lámh leis seargtha nó nach leigheasfaidh? Cé aige a bheas bua na hargóna: Íosa nó na Fairisínigh? Tá daoine ag éirí an-chorraithe.
  • Ní chuireann Marcas in iúl dúinn conas a bhraith Íosa i leith an duine faoi mhíchumas; tugann sé cead a cinn dár n-intinn. Ach déanann sé cur síos ar conas a bhraith Íosa faoi na Fairisínigh: fearg agus brón mar gheall ar an gcruas ina gcroí. Is fearr leo cloí le cód dlíthiúil ná go rachadh drochbhail comh-dhuine dhaonna i gcion orthu. Tá siad fuarchroíoch gan trua. Ní ghránn siad a gcomharsa mar iad féin. Is malairt iad a gcuid luachanna, sa chás seo ar a laghad, ar na cinn atá ag Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Feicimid sa scéal seo as an Soiscéal conas a bhí ar Íosa déileáil le go leor daoine a chuir in aghaidh a chuid pleananna chun timpeallacht ní ba bháúla agus ní ba chóra a dhéanamh do dhaoine chun maireachtáil inti.
  • Más mian leat teacht trasna ar an ngné seo de shaol Íosa, d’fhéadfá éisteacht leis agus a chúram duit á chur in iúl aige maidir leis an gcuid sin de do shaol ina mbíonn aighneas idir tú féin agus daoine eile. Luigh d’aigne ar an tusicint agus ar an trua seo atá aige duit, in ionad ar aon chomhairle a bhféadfadh sé a thabhairt duit. B’fhéidir go ligfeá dó a rá leat, “Tuigim go rímhaith conas a bhraitheann tú mar b’in díreach an scéal agamsa é.”
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tharlódh nuair atá mé i ngábh agus cabhair á lorg agam nach mbacfadh daoine ar uairibh aon stróbh orthu féin ar mo shon; tig leo dul i bhfolach laistiar de ‘ribín dearg’ na rialacha. Ach cuireann Íosa i leataobh an ‘ribín dearg’ – faoi mar a rinne sé anseo sa Sionagóg – agus tá sé i gcónaí ullamh le teacht i gcabhair orm.
  • Is féidir le hÍosa mé a shlánú agus mé a leigheas; ach déanfaidh sé sin ar chuntar nach mise mé féin an bac – ach ina ionad sin go bhfuil mé oscailte dá chabhair.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Thiarna, nuair a rinne tú an tSabóid a cheiliúradh trí leigheas a dhéanamh, ba é an fhreagairt a bhí ag na Fairisínigh ná iompó ar phlotaireacht le rún tú a chur chun báis. Is é a bhí á threisiú agat nach mian le Dia an saol a dhéanamh níos deacra dúinn agus nach leagann sé síos rialacha treallacha dúinn.
  • Is é dlí an ghrá an aithne mhór. An dtiocfadh le daoine a bhfuil aithne acu orm a rá go gcloím le 'dlí an ghrá'?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní raibh aon amhras ar na Fairisínigh faoin chur amach a bhí acu ar chúrsaí an tsaoil, ná faoin stádas a bhí acu féin sa saol: dar leo, bhí sin go léir de réir thoil Dé. Chuir briathra agus gníomha Íosa an leagan amach sin bunoscionn. Go lige mé do Íosa a léiriú dom conas na greamanna intinne atá orm a scaoileadh.
  • 'Sín amach do lámh – ná bíodh náire ort faoin mháchail a dtugann daoine eile breithiúnas diúltach ort dá bharr.’ B’fhéidir go bhfuil gné mhíthaitneamhach éigin i do shaol, ach is mian le hÍosa tú a bheannú ar dtús.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Breathnaím ar Íosa ar an ócáid seo. Céard a dhéanfainnse maidir le fear na láimhe seargtha? An dtagann uchtach orm? An dtagann fearg dhlisteanach orm nuair a chaitear drochnmheas ar dhaoine? An ndírím mo chuid feirge i dtreo dearfach chun leigheas a dhéanamh?
  • Tháinig luch na cumhachta i gcomhcheilg d’fhonn tú a scrios,a Íosa. Impím ort dul i gcuideachta leo siúd a chuirtear ‘as radharc’ de bhrí gur baol iad do chóras éagórach bunaithe éigin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • De bharr na conspóide seo faoin fhear leis an lámh sheargtha, tharla an cinneadh go gcuirfí Íosa chun báis. I dtaca le saothar Íosa de, is é ba chiall le cúrsaí creidimh ná seirbhís a chleachtadh, an mhaith a dhéanamh, an bheatha a shlánú. Ba ábhar scannail a leithéid do na Fairisínigh. Dar leo, ba é ba chiall le cúrsaí reiligiúin ná cloí leis na rialacha, agus na deasghnáthanna a chomhlíonadh go beacht. Tá a gcroí go dúr righin, glan in éadan iompar Íosa.
  • Agus an scéal seo as an Soiscéal mar ábhar guí agam, an aithním mo mhothúcháin féin i gceart? Cén sórt freagairte a thugaim ar an mhaitheas a dhéanann daoine eile? An bhféadfadh sé titim amach, ar uaire, go mbíonn an lámh in uachtar ag an olc, de bhrí go bhfanaim dúr tostach?

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha