User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 6:30-34

Briathar Dé

Tháinig na haspail le chéile timpeall ar Íosa agus d'inis siad dó a raibh déanta acu agus a raibh de theagasc tugtha acu. Dúirt sé leo: "Tagaigí sibhse go dtí áit uaigneach ar leithligh agus glacaigí bhur suaimhneas tamall" - óir bhí mórán daoine ag teacht agus ag imeacht agus ní raibh am chun bia féin acu. D'imigh siad leo i mbád go dtí áit uaigneach ar leithligh. Agus chonaic mórán ag imeacht iad agus d'aithin siad iad, agus rith siad ann dá gcois as na cathracha uile agus bhain siad an áit amach rompu. Ag teacht i dtír dó chonaic sé slua mór, agus ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar a bheadh caoirigh gan aoire, agus thosaigh sé ag múineadh mórán nithe dóibh.

Marcas 6:30-34
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is treoir iad na véarsaí seo ón Soiscéal don chéad radharc eile a léiríonn an dúshlán atá ag Íosa beatha a chur ar fáil don slua mor a lean é go dtí áit uaigneach ar leithligh. Ach tá ‘ocras an chroí’, ocras spioradálta, chomh maith le hocras an choirp – agus teastaíonn ó Íosa déileáil le seo i dtosach: ‘agus thosaigh sé ag múineadh mórán nithe dóibh.’( ar ndóigh, bhí scíste anama ag teastáil ó na haspail leis mar bhíodar tuirseach traochta ó bheith ag bualadh leis na sluaite le linn dóibh a bheith i mbun seanmóireachta).
  • Iomasaíonn Íosa go bhfuil gá do roinnt mhaith dá lucht éisteachta maidir le cuardach spioradálta agus treoir dá saoil. Braitheann Íosa an t-easnamh seo ina chroí agus tá atrua aige dóibh – dá bharr san taispeánann Íosa an bóthar chun síocháin Dé go soiléir dóibh agus an bheatha nua a tháinig sé féin le roinnt leo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • “Tagaigí sibhse . . .” Gach uair a thagann tú go dtí an Tearmann seo, éist le cuireadh Íosa, agus bíodh meas agat ar an gcuireadh, chun am ciúin a chaitheamh ina chuideachta.
  • Bhí na haspail tagtha ar ais chuig Íosa tar éis dó iad a chur amach ar a misean chun daoine a theagasc agus a leigheas. Bhí siad ar bior chun a scéalta a roinnt.
  • Bhí sos ag teastáil ó Íosa fosta, chun teacht chuige féin ó bhás Eoin Baiste, bás a bhain croitheadh as. Bhí a fhios aige go dtarlódh an deireadh céanna dósan. Mar sin féin chuir sé a chuid riachtanas féin ar leataobh chun aire a thabhairt don phobal.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Aon uair a thugann tú cuairt ar Tearmann, tá cuireadh Íosa á ghlacadh agat dul i leataobh chuig áit ar leithligh agus suaimhneas a ghlacadh tamall. Ná bíodh eagla ort a bheith i do aonar. Bíodh eagla ort faona mhalairt: faoi mar atá scríofa ag Pascal, ‘Is é an chúis amháin atá le míshonas an duine nach eol dó conas fanacht socair ciúin ina sheomra.’ Cheadaigh Íosa do na sluaite cruinniú timpeall air agus sólás a ghlacadh uaidh; ach nuair ba mhian leis a neart féin a athnuachan, théadh sé ar leithligh le bheith ina aonar agus dul i gcomaoin lena athair sna flaithis.
  • A Thiarna, bíonn ócáidí ann nuair is mian liom imeacht ón slua, agus mé faoi leatrom de bharr an chomhluadair. Ach ar ócáidí eile is é amháin is áil liom ná go mbeadh a ‘fhios ag duine éigin go bhfuil mé ann; is féidir go bhfaighim an iomarca den aonaránacht. Má thig liom teacht ort in urnaí, agus a fhios agam go bhfuil tú níos lárnaí dom ná mo chuid smaointe féin, airím síocháin ionam faoi mar is móide a d’airigh na haspail.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Seo an chéad uair gur bhuail na haspail agus Íosa le chéile tar éis dó iad a chur uaidh ar misean. Bhí a cháil leata i bhfad is i ngearr agus bhí na haspail chomh gnóthach sin ag craobhscaoileadh an Dea-Scéala agus ag déanamh fianaise ar Ghlóir Dé is nach raibh am chun bia féin acu. Síneann Íosa a ghrá comhbhách chucu, agus treoraíonn iad chuig áit uaigneach ar leithligh le suaimhneas a ghlacadh tamall.
  • Tugann Íosa cuireadh dom dul i leataobh ó ghnóthacht mo shaoil agus teacht chuig an láthair chiúin úd d'fhonn go dtig liom a bheith ina chuideachta. Éisteann sé i gcónaí le m'urnaí agus tugann cuireadh dom mo thnútháin, mo chásmhaireachtaí agus m'aislingí a roinnt leis.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Picnic i gcuideachta an Tiarna! Tá Íosa lárnach i saol na ndeisceabal. Is cás thar meán leo an bharúil atá aige faoina gcuid iarrachtaí. An bhfuil sé lárnach i mo shaolsa ar an dóigh chéanna? An ndéanaim séiseanna comhrá leis faoina bhfuil ar bun agam, nó faoin ní a dhéanfainn i gcásanna atá ar tí titim amach? An bhfuil mé caidreamhach leis? An gcaitheann muid picnic in éineacht?
  • Tugann an suíomh Tearmann deis dúinn a bheith páirteach leis agus éisteacht lena chuid freagraí. Gan ach bualadh leis ar feadh na móimintí gearra seo, is ósais iad a thugann úire nua dúinn inár saothar. Tig linn dearcadh ar Tearmann mar Dhia ag soláthar láthair shuaimhneach dúinn mar a dtig linn sos a ghlacadh agus seal a chaitheamh go suaimhneach i gcuideachta an Tiarna. Is fearrde a thig linn ansin, amhail le hÍosa, cúram a dhéanamh díobh siúd atá ar an anás.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tháinig na haspail ar Íosa tar éis a misean, ar nós páistí ag filleadh abhaile tar éis cóisire. Tá siad spleodrach de bharr ar tharla ar a gcuid turas, agus tá siad ar bís chun a n-eachtraí a aithris do Íosa. Mar sin, bailíonn siad timpeall air. An mbíonn páirt agamsa ina simplíocht chroí? An gcuirim tamall beag ama ar leataobh gach oíche chun comhrá le hÍosa faoi conas mar a d’eirigh liom i rith chúrsaí an lae.
  • Nach minic a tharlaíonn go ndéanaimid socrú le haghaidh sosa – fiú mura mbíonn ann ach sos caife – ach go dtagann glao teileafóin nó rud éigin eile salach air? Nuair a chuireadh daoine ísteach ar Íosa agus ar an sos a bhí beartaithe aige dó féin – agus é lántuillte aige – cad a dhéanadh sé ach comhbhá a léiriú dóibh agus cabhair a thabhairt dóibh. Cén sórt freagartha a nochtaimse nuair a chuireann daoine isteach ormsa ar an dul seo?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Nuair a chuirim am ar leataobh chun guí, bím ag glacadh le cuireadh ó Íosa chun ‘teacht go háit chiúin ar leithligh’. Casaim ansin le Dia, a shásaíonn an gá atá agam le suaimhneas agus le cothú. Tugaim faoi deara nach ábhar aiféala dom riamh an t-am a chaithim le guí, d’ainneoin, ar uaire, go mbíonn an chosúlacht ann nach dtarlaíonn mórán ag an am. Ach is dócha gur cumadh mo chroí le haghaidh guí, faoi mar a cumadh mo cholainn le haghaidh aer folláin.
  • A Íosa, bhí ort rogha a dhéanamh: cúram a thabhairt do do dheisceabail, nó cluas a thabhairt do achainí an tslua. Déanann tú do rogha ar bhonn na trócaire. Corraítear do chroí de bharr ocras domhain spioradálta na ndaoine. Aithníonn tú gur gairm chugat ó Dhia atá i riachtanas sin an phobail. A Thiarna, go ndéana mé mo roghanna i gcónaí ar bhonn grá agus trócaire, seachas ar bhonn leithleachais agus féinspéise.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha