User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucás 1:57-66, 80

Briathar Dé

Tháinig a hionú d'Eiliosaibeit agus rug sí mac. Agus chuala a comharsana agus a gaolta go ndearna Dia a thrócaire go hiomarcúil uirthi, agus rinne siad comhghairdeas léi. Agus ar an ochtú lá, tháinig siad chun an leanbh a thimpeallghearradh, agus bhí siad ag tabhairt ainm a athar air, Zachairias. Ach labhair a mháthair agus dúirt: "Ní hea, ach glaofar Eoin air." Agus dúirt siad léi: "Níl aon duine ar do chine a bhfuil an t-ainm sin air." Ach d'fhiafraigh siad le comharthaí sóirt dá athair cad ab áil leis a thabhairt air. Agus d'iarr seisean cláirín agus scríobh air: "Is Eoin is ainm dó." Agus rinne siad uile ionadh de. Bogadh a bhéal agus a theanga láithreach, agus labhair sé ag moladh Dé. Agus tháinig uamhan ar a gcomharsana uile; agus sa cheantar go léir ar fud na gcnoc in Iúdáia, bhítí ag iomrá ar na nithe seo uile, agus gach ar chuala trácht orthu, chuir siad chucu ina gcroí iad, agus deiridís: "Cad is dán don leanbh seo, mar sin?" Óir go deimhin bhí lámh an Tiarna leis. Agus d’fhás an leanbh agus neartaigh sa spiorad, agus chónaigh sna fásaigh go dtí an lá ar fhoilsigh é féin d’Iosrael.

Lucás 1:57-66, 80
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Ná bí do mo bhuaireamh.’ Bhí an fógra, ‘Ná tar isteach’ curtha ar a dhoras ag an gcara! Is túisce leis an gcara sin é féin agus a leaba chluthair. Scéal eile atá ag Íosa: is í a gheallúint – ‘an té a bhuaileann osclófar dó.’
  • Nuair nach dtugtar aird ar mo phaidir is dúshlán dom é tost Dé. Insítear dom anseo nach mór dom leanacht de bheith ag lorg, ag cuartú, ag bualadh. Béarfaidh Dia freagra ina am dílis féin.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá breith Eoin Baiste á cheiliúradh againn inniu – rud is annamh agus is iontach ach tá an lá breithe céanna i bpáirt aige le hÍosa agus le Muire. Amhail lena lán pearsan sa Sean-Tiomna a raibh páirt thábhachtach acu i scéal ár slánaithe, rugadh Eoin do bhean a bhí aimrid, agus í anonn sna blianta.. Is de shaothar Dé go huile agus go hiomlán ár slánú. Tá an dearcadh go bhfuil an domhan seo againne agus a bhfuil ann leordhóthaineach chomh forleathan anois is nach n-admhófaí go bhfuil aon ghá againn le slánaitheoir, ach b’fhéidir ina dhiaidh sin féin mar gheall ar a bhfuil de fhoréigean agus de chaidrimh phianmhara ann i láthair na huaire go mbogfaí tuilleadh againn chun a iarraidh ar Dhia sinn a shábháil. Cé nach slánaíonn sé sinn gan muid féin a bheith rannpháirteach, is é a thoil é go slánófar an domhan, go mbeidh críoch shona I ndán dó.
  • ‘Óir go deimhin bhí lámh an Tiarna leis.’ Is cinnte nach bhfuil misean chomh tábhachtach le hEoin agamsa, ach cuma cad chuige a bhfuilim glaoite is eol dom go bhfuil lámh an Tiarna liom. Gabhaim buíochas le Dia ar son neart a láithreachta i mo shaol, agus iarraim air mo chreideamh a neartú.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá comhthreomhaireacht ar chuid mhaith slite idir an scéal faoi bhreith Eoin agus an scéal faoi bhreith Íosa. Dúisíonn an dá scéal ionadh agus alltacht. Insítear na scéalta ar mhaithe le solas a chaitheamh ar an gceist: Cé hé an leanbh seo agus conas a réitíonn sé le togradh Íosa dá phobal?
  • Cuir tú fhéin faoi thuairim do shamhlaíochta isteach sa radharc seo mar a bhfuil gaolta agus comharsana Eiliosaibeit cruinnithe chun ainmniú an linbh nua-bheirthe a cheiliúradh. Féach ar na daoine atá i láthair agus tabhair faoi deara a gcuid gníomhartha, éist lena ndeir siad, agus déan do mhacnamh ar a bhrí seo go léir.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is ócáid mhór áthais í, go háirithe, nuair a shaolaítear a gcéadnaíonán do lánúin scothaosta. Tá an rud nach raibh súil leis tar éis tarlú. Ceiliúraimid breith an linbh atá geallta. Le chois Íosa agus Muire, is é Eoin an t-aon duine a gceiliúraimid tús agus deireadh a shaoil. Tugtar ainm úr dó, ainm chúl le cine, mar tá misean speisialta dilte ag Dia dó, misean de chineál nach raibh ag aon dá shinsear roimhe. Tá ainm (baiste) speisialta agamsa chomh maith. Cad é mo mhisean-sa?
  • D’fhógair Eoin go raibh an Briathar tagtha i láthair, agus chuir sé ar a súile do dhaoine cérbh é. Bhí a fhógra i gcodarsnacht leis an tost a leagadh ar a athair Zacairia sular rugadh é. Bhí Eoin chun labhairt amach go cróga dásachtach mar fháidh. Dhein sé é féin a ullmhú dá mhisean trína thréimhse san fhásach. Bhí sé ina dhroichead idir an sean agus an nua.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Níl amhras ar bith ach go raibh Eiliosaibeit ag tnúth le breith an linbh seo, agur gur achainigh sí leanbh ar Dhia le blianta fada. Faoi dheireadh, in am trátha Dé, tugadh mac di.
  • Samhlaím im intinn gur duine de ghaolta Eiliosaibeit mé, atá tar éis teacht chun breith Eoin a cheiliúradh. Déanaimse freisin mar chách tuairimíocht, ‘Cad is dán don leanbh seo?’ Agus ansin, ceist eile agam orm féin, ‘Cad is dán domsa?’
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Chruinnigh na comharsana agus na gaolta isteach tigh Eisliosaibeit d'fhonn cuidiú léi ar bhonn na dtraidisiún ba ionraice a bhí acu. Bhí a léargas féin ag Eiliosaibeit ar chúrsaí, áfach, agus labhair sí de réir a fírinne féin.
  • D’fhan Eiliosaibeit agus Zachairias dílis don teachtaireacht a thug Dia dóibh, agus ar an ábhar sin níorbh fhéidir d’éinn eile an cinneadh a bhí déanta acu a shárú. Ba san teaghlach diongbháilte seo a tháinig Eoin Baiste i méadaíocht fir. Ní foláir nó gur chuala seisean agus Íosa an cuntas ar ar tharla anseo, agus gur fhoghlaim siad ceacht uaidh. Samhlaigh duit féin an eachtra, blais na gnéithe de a mhothaigh siad.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha