User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 6:7-13

Briathar Dé

“Agus sa ghuí daoibh, ná déanaigí deilín de mar a dhéanann na págánaigh; samhlaíonn siad seo, dá mhéad a gcaint, gurb ea is dóichí go n éistfear leo. Ná déanaigí aithris orthu; mar is eol do bhur nAthair na nithe a theastaíonn uaibh sula n iarrann sibh air iad. Seo mar a dhéanfaidh sibhse guí:

Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d’ainm; go dtaga do ríocht; go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n arán laethúil tabhair dúinn inniu; agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin; agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.

Matha 6:7-13
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Aon uair a mbíodh baill den reiligiún Giúdach ag labhairt le Dia agus “Athair” á ghairm air, bhídís ag tabhairt “athair-a-phobail-féin” air. Ach is féidir le Críostaí teacht i bhfoisceacht Dé agus é a ghairm mar a hathair nó a athair neamhaí, de bhrí go bhfuil Íosa tar éis muid uilig a ardú go stádas nua: táimid inár ndeirfiúracha agus inár ndeartháireacha aige féin, iníonacha agus mic an aon Athar amháin. Trí uchtú tá cuireadh tugtha aige dúinn a bheith sa chaidreamh teaghlaigh, é ár ngairm mar bhaill teaghlaigh / dlúthchairde / 'cairde', seachas “seirbhísigh”.
  • Agus leis an tairiscint seo tagann an deis chun gabháil isteach sa saol buan Dé. Mar sin, is cinniúint é seo a mbíodh gach Críostaí ag tnúth léi le fada. Is osna í Paidir an Tiarna. Na daoine a ghuíonn í bíonn siad ag súil le todhchaí ghlórmhar. Ní haon ionadh é go gcríochnaíonn an Bíobla leis na focail “Tar, a Thiarna Íosa”. Is achainí air é chun teacht faoi dheireadh thiar thall agus muid go léir a chur fúinn ar fad i ríocht an Athar (gan aon bhagairt eile ón Olc nó nó ó amanna tástála).
  • Is í an Phaidir an urnaí an-phearsanta atá ag an bpobal Críostaí. Níl an bhéim ar liosta lán de riachtanais fhánacha. Tá an bhéim níos mó ar chinntiú - trí mhaithiúnas - nach mbrisfear eadrainn an spiorad atá sa teaghlach.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Thug Íosa ‘Abba’ ar an Athair ina theanga dhúchais, an Aramais. Is ainm ceana é amhail Daidí, Mamaí, Deaide. Eascraíonnn an Phaidir ó phaidreacha Giúdacha na sionagóige a bheadh á n-aithris ag Íosa. Ní paidir do Ghiúdaigh nó do Chríostaithe amháin í ach ceann atá oiriúnach do gach duine a chreideann i nDia.
  • Tabhair faoi deara an réamhchoinníoll: maith dhúinn mar a mhaithimídne do dhaoine eile.
  • Tá an fhíorurnaí simplí agus muiníneach, ar uairibh gan fhocail: ‘Éistigí! agus bíodh a fhios agaibh gur mise is Dia ann’ (Salm 46:11). Bíonn sé go maith uaireanta smaoineamh ar fhrása nó taitneamh a bhaint as focal aonair.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dá mhinice a deirim an Phaidir is ea is mó a théann sé i gcionn orm go bhfuil an uile urnaí Críostaí á chur in iúl ann, is geall le cúrsa teagaisc ar an urnaí é go fíor. Deirim é go mall, agus moillím go ceansa ar gach uile fhrása, gan aon deifir, agus stadaim aon áit a n-airím inspioráid nó go bhfuilim gar don Athair.
  • Tugaim moladh do Dhia. Iarraim go ndéantar a thoil agus go dtaga a ríocht. Iarraim go dtabharfar dom m’arán laethúil, agus muinín agam nach dteipfidh sé riamh orm, sa chaoi is nach gá dom cúltaca ar bith a thiomsú. Iarraim go mbeadh ar mo chumas maithiúnas a thabhairt agus glacadh le maithiúnas, agus iarraim cabhair agus cumhdach i mo chuid trioblóidí.
  • Guím ar son an ghrásta gur urnaí mar dheisceabal le hÍosa a bheidh i m’urnaí, mar dhuine go fíor de chlann an Athar.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is í an chomhairle a thug oide áirithe faoin chaoi le foghlaim ar urnaí a dhéanamh: ‘Abair Paidir an Tiarna, agus caith uair an chloig á rá.’ Níl aon fhocal ná abairtín dá bhfuil ann nach bhfaighidh tú brabach chéadtach air ach é a ionramháil ar mhaithe lena bhrí agus blaiseadh de: mar shampla, ‘Ár’ – ní m’athairse amháin atá i gceist, mar tá Tú i bpáirt agam leis an gcine daonna uile. An bhfuil mé míshocair ó thaobh duine ar leith a ghlacadh chugam mar dheirfiúr nó mar dheartháir? Glac go réidh socair an phaidir, ag análú go mall réidh, ag baint sásaimh as agus do do threorú isteach sna réimsí doimhne atá ann.
  • A Athair, nuair a iompaím chugat san urnaí, is eol duit cheana a bhfuil gá agam leis. Ní chuirim malairt intinne ort trí bheith ag achainí; athraím mé féin. Is aoibhinn liom meabhrú ar fhocail Íosa: gur féidir liom m'athair a ghlaoch ar Dhia agus iarracht a dhéanamh a ainm a chur in aithne agus a chur faoi urraim. Maithfear mé mar a mhaithim daoine eile. Iarraim dóthain lae de chothú agus go saorfar ón olc mé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • D'fhéadfadh gur ceataí ar dhuine é barraíocht taithí ar phaidir an Tiarna. Ní mór an úire a chothú ina leith agus an éagsúlacht a chleachtadh sa chaoi ina gcuireann tú chuige. Mar shampla, ag urnaí duit, abair frása amháin den Phaidir san am, agus d'fhéadfá gach aon cheann a iontú ina mhantra a shonann laistigh ionat. Tabhair faoi deara go mbaineann an chéad trí achainí le Dia agus a Ghlóir agus go ndíríonn na trí cinn ina dhiaidh sin ar ár riachtanais dhaonna.
  • An léir dom an dóigh ina ndéantar an phaidir iomlán a tháthú ina chéile tríd an toghairm tosaigh: Ar nAthair? An bhfuilim ar mo shuaimhneas maidir le "Athair" a ghairm do Dhia?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Agus tú i mbun urnaí anois, an airíonn tú gur pearsa i bhfad i gcéin é Dia gan mórán spéise aige i do ghnóthaí? Agus maidir le do lá: an bhfuil Dia i láthair nó an bhfuil tú id' aonar? Is é an dea-scéala ná go bhfuil sé do-inste chomh gar is atá Dia dúinn agus muid ag dul i mbun ár gcúraimí. 'Is eol do bhur nAthair na nithe a theastaíonn uaibh sula n-iarrann sibh air iad.' D'fhéadfaí a rá gurb é Dia an mheabhraíocht infinideach, agus gur orainne atá a aird dírithe. 'Is gaire atá Dia dom ná atáim féin' adeir Agaistín Naofa.
  • Déan iarracht a shamhlú go bhfuil Dia id' fhochair gach nóiméad den lá seo. Tá sé leat mar dhuine a ghránn thú agus ar eol dó na nithe uile a theastaíonn uait. Tá sé i gcónaí ag cuidiú leat, go háirithe nuair a fhéachann tú le luacha Dé a bhreith isteach i do shaol laethúil.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Anois láithreach, an bhfuil sé deacair ort guí? An bhfuil tú trí chéile, buartha, ag aislingíocht? Fan socair. Nó an bhfuil tú gan a fhios agat cad a déarfaidh tú? Bain triail as paidir Íosa – abair an ‘tÁr nAthair’ go mall; nó fan ciúin, i do thost i láthair an Tiarna. Tráth is ea an urnaí chun do scíth a ligean i rúndiamhracht ghrá Dé, agus strus agus buairt an tsaoil a scaoileadh uait ar feadh na tréimhse ama seo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An phaidir shimplí seo a mhúin Íosa dúinn, tá sí chomh húrbhlasta agus a bhí an chéad lá ar dúradh í. Soiléiríonn sé an gaol ceart idir Dhia agus muidne, agus feisin eadrainn féin.
  • Abraim an tÁr nAthair go mall réidh, amhail is go raibh mé á rá den chéad uair riamh. An bhfuil an tÁr nAthair mar mhúnla agam nuair a bhím ag guí ar mo ghnáthbhealach féin?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is eol do Dhia cad tá de dhíth orainn sula dtosaímid ar ár nguí. Tá aithne ag Dia orainn ar leibhéal níos doimhne ná mar is féidir linn a thomhas. Is eol dúinn cad a theastaíonn uainn, ach b’fhéidir nach eol dúinn cad is riachtanach dúinn. Tugann Dia freagra ar ár nguí i gcónaí sa tslí is fearr a oireann dúinn, bíodh a fhios sin againn nó ná bíodh.
  • Mar fhreagra ar dhuine a dúirt nach bhféadfadh sé choíche duine áirithe a mhaitheamh as a raibh déanta aige air, dúirt cara liom, ‘Más ea, ná habair an tÁr nAthair’. Dúshlán fíor-thairbheach.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is de bhunús na hurnaí é éisteacht le Dia agus ligean dó gníomhú ionainn, ach is féidir freisin mórán ama a chaitheamh ag iarraidh ar Dhia éisteacht linne. Níl ábhar na beatha le fáil i bhfrásaí folamha, i mbladar briathra ná i gcomhráití aontaobhacha. Is é gníomhú Dé an chuid is tábhachtaí, ní hiad ár bhfocail ná ár smaointe móra. Is é Dia amháin a fhéadann otrasfhoirmiú a chur i gcrích ionainn. Is gairm chun athiompú an urnaí.
  • Is é Dia tús agus deireadh gach urnaí. Bhí toil an Athar ina lóchrann treorach ag Íosa. Ag croílár a ghuí ag gabháil buíochais dó, tá a ghaolmhaireacht le hAbba, an focal ceana ar ‘Athair’. Dá réir sin, taispeánann sé dúinn conas guí. In ár ngaolmhaireacht le Dia, iarraimid go ndéantar toil Dé ionainn, agus san am céanna admhaímid ár laigí agus ár gclaonadh chun dul ar strae.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Glaonn Íosa ar a dheisceabail chun urnaí a dhéanamh, agus taispeánann sé dóibh conas guí. Míníonn sé dóibh nach foirmle dhraíochta í an urnaí ach cleachtadh a chothaíonn gaol muiníne idir Dhia agus mé féin. San ‘Ár nAthair’, tá cuireadh agam bheith simplí agus ionraic im chroí. Tá an phaidir seo bunaithe ar ár muinín iomlán a chur i nDia. Deireann Íosa linn, ‘Is eol dod Athair cad a theastaíonn uait sula n-iarrann tú féin é.’
  • A Íosa, ins na hachainíocha a dhéanaimid san phaidir seo, tá Dia ag a lár, agus ag lár an uile ní. Is mar sin a chaith tú do shaol – le Dia an tAthair ina lár. Tugann tú maithiúnas dom i gcónaí. Go mbaine mé sonas as seo, agu go raibh me fial fonnmhar chun maithiúnas a thabhairt do dhaoine eile. Go raibh de chur amach orm gur duine mé nach gcoinníonn an t-olc istigh do dhaoine eile.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha