User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 3:13-17

Briathar Dé

Níl aon duine a chuaigh suas ar neamh, ach an té a tháinig anuas ó neamh, Mac an Duine [atá ar neamh]. Faoi mar a d’ardaigh Maois an nathair nimhe san fhásach, sin mar a chaithfear Mac an Duine a ardú, i dtreo, gach duine a chreideann ann, go mbeidh an bheatha shíoraí aige. Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh i dtreo, gach duine a chreideann ann, nach gcaillfí é ach go mbeadh an bheatha shioraí aige. Óir ní chun daorbhreith a thabhairt ar an saol a chuir Dia a Mhac uaidh ar an saol ach chun go slánófaí an saol tríd.

Eoin 3:13-17
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Is i móradh na Croise atá paradacsa bunúsach ár gcreidimh in Íosa Críost. Ar bhealach éigin creidimid gur de dheasca fhulaingt Íosa a slánaíodh sinn agus go n-iarrtar orainn an creideamh seo a chur in iúl trínár bhfulaingt féin a cheangal lena chuidse. Agus é seo á dhéanamh agam creidim go dtugann sé mo chuid fulaingthe slán ó bheith gan chiall agus go gcuireann sé chun cinn slánú an domhain ón bhfulaingt.
  • Féachaim le hionadh ar dhoimhneacht eagna Dé agus a thrócaire. Adhraim Íosa céasta agus iarraim go mbeinn thar a bheith buíoch os comhair na rúdiamhaire seo.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dá dtarlódh go gcaillfí na Soiscéil go léir ach amháin an téacs atá tugtha anseo, 'Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin…' (Eoin 3:16) ba leor ann féin an méid sin chun dóchas a thabhairt don chine daonna! Tá againn anseo croílár an Dea-Scéil: an grá gan teora atá ag Dia dúinn go léir, agus a chruthúnas sin gur sheol sé a Mhac chun sinn a bhreith abhaile chuig an mbeatha shíoraí. Is éard é an chuid eile den Tiomna Nua tráchtaireacht ar an bhfírinne seo.
  • Caitheadh mé roinnt ama ag blaiseadh den bhfírinne go bhfuil grá síoraí buan ag Dia do gach uile dhuine, mise san áireamh, ainneoin a bhfuil ann den fhulaingt, den mhailís agus den pheaca.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Chuir Dia Íosa uaidh ní chun daorbhreith a thabhairt orainn ach chun sinn a shlánú. Cuirim mé féin faoi bhrí na fírinne seo, ag aithint go bhfáiltíonn Íosa romham d’fhonn go ndéanfar mé a shlánú. Admhaím, i slite nach dtuigim go hiomlán, go bhfuil crois Íosa dom’ ghairm chun na beatha trína iarraidh orm cur i gcoinne pé ní a tháiríslíonn, a dhéanann beag is fiú nó a fhéachann le marú a dhéanamh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Nuair a ardaítear mise ón talamh, tarraingeoidh mé gach duine chugam féin (Eoin 12:32). I gcrois Chríost tá ár saoirse le fail agus athbhreith chun beatha úr. Thug an tAthair a Aonmhac féin go fial ionas go mbeadh an bheatha go fírinneach againn. An mian liom go daingean docht go mbeadh an bheatha seo ag an saol go léir?
  • Nuair a thoiligh Íosa, lena anaíl dheiridh, é féin a thabhairt go huile don Athair, d’análaigh sé a Spiorad orainn, ár gcumasú chun bheith inár bhfinnéithe air; Aaus chun grá a thabhairt don domhan daoineach mar aon leis. Gach uile dhuine a fheicim, is bráthair é nó is siúr dom í a bhfuair Críost bás ar a son (1 Corantaigh 8:11).
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • I soiscéal Eoin, léirítear, tríd an chrois, fad agus leithead leathan ghrá Dé. Cuireann an radharc sin bunoscionn na luachanna daonna go léir. Tráth ba shiombail náire an chrois , ach anois déantar comhartha na glóire di. Ní grá do dhream teoranta ar leith a léirítear anseo. A mhalairt, is grá fáilteach slánaitheach é a chuimsíonn an domhan ar fad. Mar aon leis sin,is grá pearsanta é do gach duine aonair a gcaomhnaíonn Dia é nó í ina mbeatha, pé áit a bhfuil siad .
  • A Thiarna, ní dhéanann an grá diaga an costas a chomhaireamh, ach caitear go fial. Déanann leannáin dílse gach a bhfuil acu a thairiscint dá chéile. Íocón mórchreidimh, mórdhóchais, mór ghrá is ea an chrois. Nuair a bhreathnaím ar an chrois, go n-ardaítear mé chun gach a bhfuil fíor, fmaith agus álainn.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha