User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 6:1-14

Briathar Dé

Ina dhiaidh sin d'imigh Íosa anonn thar farraige na Gailíle, is é sin, farraige Thibirias. Lean slua mór é mar chonaic siad na comharthaí a bhí sé a dhéanamh ar lucht tinnis. Ghabh Íosa an sliabh suas agus shuigh ansiúd in éineacht lena dheisceabail. Bhí féile na nGiúdach, an Cháisc, in achmaireacht.
Nuair a d'ardaigh Íosa a shúile, mar sin, agus nuair a chonaic go raibh slua mór ag teacht chuige, dúirt sé le Pilib: "Cá gceannóimid arán chun go mbeadh bia acu seo?" Ag baint trialach as a dúirt sé é sin, mar bhí a fhios aige féin cad a bhí sé chun a dhéanamh. D'fhreagair Pilib é: "Níor leor luach dhá chéad déanar d'arán chun go mbeadh greim an duine acu." Dúirt duine dá dheisceabail leis - ba é Aindrias é, deartháir Shíomóin Peadar: "Tá ógánach anseo a bhfuil cúig builíní eorna aige, agus dhá iasc, ach cá rachadh an méid sin ar oiread daoine?" Dúirt Íosa: "Cuirigí na daoine ina suí" - bhí mórán féir san áit. Shuigh siad síos mar sin, timpeall cúig mhíle duine. Agus thóg Íosa na builíní, d'altaigh, agus roinn iad ar na daoine agus iad ina suí; agus mar an gcéanna oiread agus a b'áil leo de na héisc. Nuair a bhí siad sách, dúirt sé lena dheisceabail: "Bailígí an bruscar fuíligh chun nach rachadh aon ní amú." Bhailigh siad ansin lán dhá chiseán déag de bhruscar as na cúig builíní eorna, a d'fhág na daoine a fuair an béile. Nuair a chonaic na daoine, mar sin, cad é mar chomhartha a bhí déanta ag Íosa, dúirt siad: "Is é seo go dearfa an fáidh atá le teacht ar an saol."

Eoin 6:1-14
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sa mhíorúilt seo, oibríonn Íosa leis an mbeagán atá ag na haspail chun bia a thabhairt le hithe do na sluaite. Trína ghníomhartha léiríonn sé conas a bhíonn Dia linn: cothúil, comhbhách, flaithiúil, agus imníoch faoinár riachtanais uilig.
  • Bíonn Dia ag súil fosta go dtabharfaimis cabhair dá chéile agus pé beagan a bhíonn againn a roinnt. Dúirt Naomh Treasa de Chalcúta faoi Íosa, “Úsáideann sé sinn mar a ghrá agus mar a thrua ar domhan in ainneoin ár laigí agus ár lochtanna.” Guím go dtabharfaí an misneach dom atá de dhíth orm chun dul sa seans fiú an beagán atá agam a thabhairt.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Foilsíonn Íosa Dia na raidhsiúlachta, ach tabhair faoi deara gur ar na daoine bochta agus ar na daoine dítheacha a dhírítear murab ionann agus daoine saibhre a chur i riocht is go mbeidh siad ag carnadh tuilleadh saibhris. Tá gá ag Íosa le mo chabhair chun go ndéanfaí cúram dóibh siúd atá ag íochtar an dréimire. Seo é is téama do imlitir an Phápa Proinsias, Laudato Si.
  • Foilsíonn an radharc seo dúinn an saghas pearsa is ea Dia! Ní leor ariamh an méid acmhainní atá againne ach ar an láimh eile tá acmhainní gan chuimse ag Dia, agus tá dóthain acu ar fáil dúinne chun gur féidir linn tabhairt faoina bhfuil uaidh a dhéanamh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An mhíorúilt a rinne Íosa leis na builíní agus an t-iasc, dheimhnigh sé don slua mór a bhí á leanacht gurbh eisean an fáidh a bhí á lorg acu. Chuaigh a chuid teagaisc, a chuid leighis, agus beathú an tslua i gcion go domhain orthu, agus ba léiriú é ar a láithreacht dhiaga.
  • Tá Íosa i láthair i dteagmhálacha gnáthach mo shaoil. Tá sé i láthair iontu siúd a chastar orm i gcaitheamh an lae; agus go háirithe iad sin atá bocht, atá ar an imeall, agus iad siúd a bhfuil gá acu le mo chabhair. Nuair a leathaim mo chroí agus nuair a dhruidim ina leith le comhbhá agus grá, tá mé ag bualadh le hÍosa chomh maith.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí Íosa ábalta maireachtáil i bpobal a bhí gafa le deasgnátha agus traidisiún; bhí glacadh aige leis ach d'éiligh sé ar dhaoine freisin tabhairt faoi léirsmaoineamh níos doimhne. Agus Cáisc na nGiúdach ag druidim leo, cuireann sé ar na daoine a mbuaileann sé leo ar thaobh an tsléibhe brí na hócáide a léirthuiscint ar shlí nua agus i bhfad níos doimhne, ar shlí a nascfadh iad ní hé amháin leis an am atá caite ach lena gcomharsana agus leis an bpobal i gcoitinne. Do chuid acu, bhain an mhíorúilt leis an móimint sin agus d'éiligh siad go ndéanfaí Rí dhe. D'Íosa, tairseach a bhí ann d'urnaí, agus cuireadh am a chaitheamh i bhfochair Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Fir, mná, agus páistí, iad go léir ina suí ar a sáimhín só, ag alpadh siar an oiread den arán agus den iasc agus is mian leo. Oibríonn Íosa le daoine nach mór le rá iad chun riar ar an tslua. Trína chuid bearta, léiríonn sé dúinn conas mar a bhíonn Dia ar ár son: cothaitheach, aireach, fial, airdeallach faoinár riachtanais go léir.
  • A Thiarna, is mar screadaíl a éilíonn ocras an domhain mo aird. Ach cad is féidir liom a dhéanamh? Tabhair toilteanacht dom chun níos mó a dhéanamh, chun mo chuid bheag de acmhainní a roinnt ionas gur féidir pobal a thógáil mar a léireoidh daoine grá agus cúram dá chéile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Léiríonn an mhíorúilt seo croí Dé, ar cás leis ár riachtanais go léir. Ach bíonn súil ag Dia, leis, go dtiocfaimid i gcabhair ar a chéile, agus a bhfuil againn – dá laghad é – a roinnt ar a chéile.
  • Samhlaím go bhfuilim i lár baill ar an ócáid mhór-iontais seo. Ach oiread le Pilib, ní léir dom réiteach na faidhbe. Ansin, breathnaím an lead óg ag scaradh leis an lón luachmhar a bhí a mháthair tar éis a réiteach dó. Amharcaim ar Íosa agus é ag guí, agus ansin dul imbun an t-arán agus na héisc a bhriseadh agus a roinnt amach. Tógann sé tamall sách fada air chun ocras cách a shásamh, ach bíonn aoibh ar a chuntanós agus é ag obair leis. Dáileann sé lán mo dhóthain i mo ghlac pas smeartha féin; féachaim isteach ina shúile; agus gabhaim buíochas leis.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cá bhfuil mo ionad ceart ins an radharc iontach seo? I measc an tslua? Le Pilib agus le hAindrias? Leis an bhuachaill a chuireann an lón a thóg sé leis i mbaol a ite ag daoine eile. An ofrálaim an stór beag atá agam féin? An gcuidím le slacht a chur ar an ‘ait tar ís an bhéile? An dtuigim go díreach cad tá tar éis tarlú? An ngabhaim le hÍosa nuair a éalaíonn sé faoin sliabh?
  • A Íosa, níor theastaigh uait bheith i do ‘rí’? An aisling a bhí agat, pobal ina mbeadh gach éinne ar chomhchéim. Teastaíonn uait go mothódh cách go raibh glacadh leo san phobal sin, agus meas orthu. Taispeáin dom na slite ina gcuirim ceansú ar dhaoine eile? An sílim gur fearr mé ná daoine áirithe eile? An féidir liom mo bhotúin a admháil nuair a dhéanaim éagóir? Ná lig dom bheith ag cur gothaí tiarnasacha rí orm féin!

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha