User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 5:31-47

Briathar Dé

Dá dtabharfainn fianaise orm féin ní bheadh m’fhianaise iontaofa.Tá neach eile ann a thugann fianaise orm, agus tá a fhios agam gur iontaofa an fhianaise a thugann sé orm. Chuir sibh teachtairí ag triall ar Eoin agus thug sé fianaise ar an bhfírinne. Ní hé go nglacaimse fianaise ó dhaoine, ach tá na nithe seo á rá agam chun go slanófaí sibh. Lóchrann ar lasadh agus ag taitneamh a ba ea é siúd, agus níor mhiste libhse ar feadh tamaill áthas a fháil ina sholas. Ach tá fianaise agamsa is mó ná fianaise Eoin. Óir na hoibreacha a thug m’Athair dom le cur i gcrích, na hoibreacha sin féin a dhéanaim, tugann siad fianaise gur chuir an tAthair uaidh mé. An tAthair féin a chuir uaidh mé, thug sé fianaise orm. Níor chuala sibh riamh a ghuth ná ní fhaca sibh a dheilbh,agus níl a bhriathar agaibh ag lonnú ionaibh, mar ní chreideann sibh sa té a chuir seisean uaidh.

Déanann sibh na scrioptúir a spiúnadh mar gur dóigh libh go bhfuil an bheatha shíoraí agaibh iontu: agus is iadsan atá ag tabhairt fianaise i mo thaobhsa, ach ní áil libh teacht chugam i dtreo go mbeadh beatha agaibh. Ní ghabhaim glóir ó dhaoine. Ach tá aithne agam oraibh, nach bhfuil grá Dé agaibh ionaibh. Tháinig mise in ainm m’Athar, agus ní ghlacann sibh mé; má thagann duine eile ina ainm féin, glacfaidh sibh eisean. Conas a b’fhéidir daoibh creidiúint, agus glóir á glacadh agaibh óna chéile gan aon lorg agaibh ar an nglóir a thagann ó Dhia amháin. Ná measaigí go bhfuilim chun sibh a chúisiú i láthair an Athar; tá duine do bhur gcuisiú – Maois, an té a bhfuil muinín agaibh as. Dá gcreidfeadh sibh Maois, chreidfeadh sibh mise, óir is i mo thaobhsa a scríobh seisean. Mura gcreideann sibh a scríbhinní sean, conas a chreidfidh sibh mo bhriathar sa?

 

 

Eoin 5:31-47
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Sliocht deacair. Mar sin féin, ní hionann guí agus staidéar. Dírigh ar an rud a thuigeann tú!
  • Is maith is eol d’Íosa i gcónaí gur chuir a Athair uaidh é. Is é an t-aon dearbhú amháin atá tábhachtach, dearbhú a Athar. Fuair sé é sin nuair a Baisteadh é agus ag am a Chlaochlaithe. “Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi” (Matha 3:17, 17:5). Fad a bhfuil saoirse inmheánach ag Íosa labhairt faoi Athair agus faoina ríocht, in ainneoin daoine a chuir ina choinne, goilleann fonóid agus doicheall air, mar a ghoilleann orainne.
  • Gabh buíochas leis an Tiarna as an misneach a tháinig ón mbaile, ón scoil agus ó chairde. Iarr maithiúnas a thabhairt dóibh siúd arbh údar lagmhismigh iad.
  • Iarr an grásta leanúint de bheith ag meadú do shaoirse chun do chomhairle féin a dhéanamh, chun do chuid fírinne féin a labhairt agus chun fianaise a thabhairt don Íosa a d’aiséirigh ó na mairbh.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cé hé Íosa? Seo í an bhuncheist atá á cíoradh i sliocht an lae inniu. Is ar a chaidreamh le Dia (ar a dtugann sé a Athair) atá freagra na ceiste ag brath. Ceist thánaisteach is ea: Cé (nó cad é) a bheireann fianacht (.i.fianaise) ar Íosa? Tugann Eoin ceithre fhianacht mar atá: Eoin Baiste, na hoibreacha a rinne Íosa é féin, an tAthair, agus na scrioptúir. An dtuigeann tú an stíl argóna seo?
  • Cé hé Íosa? Tugann Íosa aghaidh ar an gceist ó pheirspictíocht an reiligúin agus an chultúir Ghiúdaigh. Conas mar a thabharfadh tusa freagra ar an gceist inniu ó threo do théarmaí tagartha cultúrtha féin? Conas mar a d’fhreagródh tú é as do thaithí phearsanta ar an eolas a chuir tú air?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • De réir dhlí na fianaise sa Bhíobla, ba ghá beirt fhinnéithe chun fianaise a thabhairt ar son duine. Glaonn Íosa ar Eoin Baiste agus ar Mhaois mar fhinnéithe ar cé hé féin agus ar an mhisean atá aige le cur i gcrích. Cén sórt fianaise a bheadh le tabhairt ag duine ionraic ormsa?
  • Chomhlíon Eoin Baiste tairngreacht Íseáia, ‘Tá glór ag fógairt: “Réigí cosán san fhásach le haghaidh an Tiarna. Déanaigí díreach thar an machaire bealach mór dár nDia.” ’ (Iseáia 40:3). Agus muid ag triall ar aistear an Charghais, déanaimis machnamh ar an mhéid atá idir lámha againn chun ár mbealaí cama féin a dhéanamh díreach.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha