User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 7:40-52

Briathar Dé

Cuid den slua, áfach, nuair a chuala siad na focail sin, deiridís: “Is é seo an fáidh gan amhras.” Deireadh tuilleadh acu: “Is é an Críost é seo,” ach deireadh cuid eile acu: “An as an nGailíl atá an Críost ag teacht? Nach ndeir an scrioptúr gur de shíol Dháiví, agus ó bhaile na Beithile, mar a raibh Dáiví, atá an Críost ag teacht?” D’éirigh aighneas ina thaobh dá réir sin i measc an tslua. Ba mhian le cuid acu é a ghabháil, ach níor chuir aon duine lámh ann. Tháinig na póilíní dá bhrí sin go dtí na hardsagairt agus na Fairisínigh agus dúirt siadsan leo: “Cad chuige nár thug sibh libh é?” D’fhreagair na póilíní: “Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo.” D’fhreagair na Fairisínigh iad dá bhrí sin: “An féidir gur mealladh sibhse comh maith? Ar chreid aon duine de na huachtaráin nó de na Fairisínigh ann? Ach an slua seo nach eol dóibh an dlí, tá mallacht orthu.” Níocodaemas – an té a tháinig chuige roimhe sin agus gur dhuine acu é – dúirt sé leo: “An dtugann ár ndlí breith ar aon duine gan éisteacht a thabhairt dó ar dtús agus a fháil amach cad tá sé a dhéanamh?” D’fhreagair siad agus dúirt leis: “An amhlaidh is Gailíleach tusa chomh maith? Cuardaigh an scrioptúr agus féach nach n éiríonn fáidh ón nGailíl.”

Eoin 7:40-52
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Na daoine a bhí ina gcónaí le hÍosa, níor thuig siad cérbh é – arbh fháidh é nó arbh é an Messias é? Léirigh sé seo go ndeachaigh sé go mór i bhfeidhm orthu. Ach níorbh fhéidir leo dul chomh fada sin agus glacacdh leis mar an Messias go cinnte agus go hiomlán. Ní aithníonn a lán daoine fós mórgacht Chríost.
  • “Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo.” Bhí eagla ar na póilíní Íosa a ghabháil, toisc go ndeachaigh sé i gcion chomh mór sin ar na daoine. Ach fós bhí mearbhall ar an slua toisc gurbh as Nazarat dó. Chuir sé seo cosc orthu bualadh leis agus é ina dhuine agus a fhoghlaim cérbh é i ndáiríre.
  • Shíl na Fairisínigh go raibh dallamullóg á cur ag Íosa ar a lucht éisteachta. Bhí sé seo aisteach, ós rud é nach bhféadfadh seisean, arbh é an fhírinne iomlán é, dallamullóg a chur ar aon duine in am ar bith.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • “Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo!” Is féidir liom Íosa a chloisteáil ag labhairt liom ó na Scrioptúir aon am is mian liom - ach b’fhéidir go ndearnadh na focail leamh toisc go bhfuil mé cleachta leo? Iarraim ar an Spiorad Naomh cabhrú liom tuiscint a bheith agam ar cé chomh hiontach is atá úire Dé.
  • De réir Meister Eckhart, an diagaire mór meánaoiseach ar mhisteach é, tagann Mac Dé ar an saol i gcónaí: “Dá stopfadh Dia ag rá a Fhocail, go fiú ar feadh nóiméid, rachadh neamh agus talamh as radharc.” Labhartar Focal Dé i m’anam – nuair a stopaim chun éisteacht leis bím i dteagmháil le foinse na ndúl trí chéile.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ní lia duine ná tuairim i measc phobal na nGiúdach i dtaobh cé hé Íosa go fíor. Tabhair faoi deara an chaoi a dtarraingítear go rialta ar an Sean-Tiomna. B’fhéidir gur mó a rachfadh a raibh le tuairisciú ag gardaí an teampaill i gcion orainn: “Níor labhair aon duine ariamh mar a labhraíonn an duine seo!” Labhair Íosa go hionraic, go heagnaí agus go húdarásach. Téann sé i bhfeidhm ar na daoine neamhshofaisticiúil seo gan léann. Tá ar a gcumas siúd an mhaitheas atá i gCríost a aithint bíodh is go raibh an mhaitheas céanna sin i bhfolach ar na ceannairí reiligiúnach.
  • Múineann an Pápa Proinsias nach mór dúinn éisteacht leo siúd atá bocht agus eisiata ar an imeall de bhrí gur daoine iad a bhfuil léargas speisialta acu ar réaltachtaí an tsaoil agus ar réaltacht Dé.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá dhá chur chuige sa chaoi a bhraitheann daoine Íosa curtha os ár gcomhair anseo: cloiseann cuid de na daoine é, feiceann siad mar a mhaireann sé, gránn siad é agus tugann taitneamh dó. Daoine eile, iompaíonn siad ar a gcuid leabhar agus téann i mbun argóna faoina ghinealach.
  • A Thiarna, déan mé a tharrtháil i dtreo is nach gcaillfear mé i ngleoisíneacht na leabhar agus na hargóna. Go gcastar ar a chéile sinn, go gcuirfead aithne ort agus go mbainfead taitneamh as.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Má ligimid dó, cuirfidh Íosa ionadh orainn de thoradh ár n-urnaí – nó má ligimid dó ceist a chur orainn. Is féidir linn ár bpaidir a chríochnú leis an cheist, ‘Cé hé an Duine seo, agus cad a d’fhoghlaim uaidh inniu?’ Ní thugann sé freagraí éadroma éasca,ach siúlann inár dteannta fad a chuirimid ceisteanna.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Cuireadh na póilíní amach chun breith ar Íosa, ach d’fhill siad ar ais folamh, ag rá, ‘Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo!’ Tig leis an soiscéal a bhfuil seanaithne againn air daille a chur ar ár n-intinn faoin chumhacht réabhlóideach a bhain le briathra Chríost. A Thiarna, deonaigh go gcloise mé agus go dtuige mé i gceart ionas go n-athrófar mé ó bhun go barr.
  • Cuireann Níocodaemas i gceann do na Fairisínigh nach gceadaíonn an dlí dóibh duine a dhaoradh gan éisteacht. An bhfuil éinne i mo shaolsa a dhein mé a dhaoradh gan éisteacht lena dtaobhsan den scéal? Faoin dlí sibhialta is gá do gach cúirt seans a thabhairt do dhuine a chúis a phlé. Déanaimse amhlaidh, más ea!

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha