User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eóin 7:1-2, 10, 25-30

Briathar Dé

Ina dhiaidh sin bhí Íosa ag gabháil thart sa Ghailíl, mar níorbh áil leis gabháil thart in Iúdáia mar go raibh na Giúdaigh ag iarraidh é a chur chun báis. Bhí féile na nGiúdach, féile na dTaibearnacal, in achmaireacht. Ach nuair a bhí a bhráithre imithe suas chun na féile, chuaigh sé féin suas chomh maith, níorbh os ard é, ach mar a bheadh faoi choim. Dúirt cuid de mhuintir Iarúsailéim: “Nach hé seo an fear atá siad a iarraidh a chur chun báis? Agus féach é ag caint os comhair an tsaoil agus gan aon ní á rá acu leis. An amhlaidh le fírinne go bhfuil a fhios ag na huachtaráin gurb é an Críost é? Is eol dúinn áfach cad as dó seo; ach an Críost, nuair a thiocfaidh sé, ní eol d’aon duine cad as dó.” Ghlaoigh Íosa ansin in ard a ghutha sa Teampall:
“Tá aithne agaibh orm, más ea,” ar sé,
“agus is eol daoibh cad as dom;
agus ní uaim féin a tháinig mé;
ach is fíor é an té a chuir uaidh mé,
agus níl aithne agaibhse air.
Ach tá aithne agamsa air
mar is uaidh a tháinig mé
agus is eisean a chuir uaidh mé.”
Bhí siad ag iarraidh é a ghabháil, ach níor leag aon duine lámh air, mar ní raibh a uair tagtha fós.

Eóin 7:1-2, 10, 25-30
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ba é an freagra a bhí ag cuid díobh ar Íosa ná go mba mhaith leo é a mharú. Bhí sé ar an eolas faoi seo agus d’iompar sé é féin go cúramach. Tá an cur chuige céanna ag Íosa fós le daoine. Tá sé thar a bheith oilte.
  • Ba mhaith le go leor daoine sa lá atá inniu ann é a mharú, tríd an teagasc agus an tionchar a bhí aige a scriosadh. Ach uaireanta labhair Mac Dé go hoscailte. Ní raibh a fhios ag na daoine conas é a fhreagairt. Smaoinigh cuid acu nach raibh ann ach fear ó Nazarat. Ach bhí cúlra aige nár thuig siad. Chuir Duine eile, a Athair, isteach sa domhan é.
  • Tá an fhírinne uile ag an té a chuir Íosa chugainn. Ach is é Íosa, é féin, an fhírinne sin. Na daoine a d'éist leis, raibh a fhios acu i ndáiríre cad é an rud é an fhírinne. Is ionann glacadh le hÍosa agus an fhírinne a bheith agat ag an leibhéal is doimhne.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • “Níorbh os ard é, ach mar a bheadh faoi choim.” Níor dhírigh Íosa aird air féin riamh. Bhíodh sé i gcónaí ag lua a Athar agus, ag druidim le deireadh a shaoil, ag labhairt faoin Spiorad a bhí le teacht. “ Bhí siad ag iarraidh é a ghabháil . . .” Ar na bacáin a bhí an lá nuair a thiocfadh “a uair”, uair a bháis, uair a ghlóire. “Ó thug sé grá dá mhuintir féin a bhí ar an saol, thug sé grá thar na bearta dóibh feasta” (Eoin 13:1).
  • “Is eol dúinn áfach cad as dó seo . . .” As an Ghailíl, is ea, ach fosta óna Athair ar neamh. “Ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh . . .” (Eoin 3:16).
  • Umhlaigh go ciúin roimh an rúndiamhair ar Dia í, Athair, Mac agus Spiorad Naomh agus guigh go mall, “Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh”.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Déantar comóradh trí Fhéile na nGiúdach (nó, Féile na dTaibearnacal) ar fhánaíocht phobal na nEabhrach sa bhfásach, arbh chuid den chéad Eacsadas é. Is é bás agus aiséirí Íosa an dara Eacsadas.
  • Is minic a chothaíonn Eoin imeartas idir leibhéil éagsúla bríonna (nó débhríochtaí). Cad as do Íosa? As Nazarat, gan aimhreas! Ach tá Íosa ag maíomh gur ó Dhia é mar gur “chuir Dia uaidh mé.” Tabhair faoi deara a mhinicí i Soiscéal Eoin a thagraíonn sé do Dhia mar “an té (nó, níos iondúla an tAthair) a chuir uaidh mé.”
  • An féidir a rá gur “uaidh” Dia thusa agus mise freisin de bhrí gurb é Dia ár nAthair-ne?
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tuairiscíonn an Soiscéal seo an ghleic ina raibh Íosa: conas mar a d'fhoilseodh sé é féin dá mhuintir nuair a bhí a lán acu ag faire ar leithscéal lena chur chun báis. De bhrí go bhfuil 'fhios acu gur as Nazarat dó, rinne siad beag is fiú dhe - áit í seo atá ró-ghnách le go dtiocfadh Meisias chun cinn inti.
  • A Thiarna, is sna gnáthrudaí a fhoilsíonn tú thú féin dom. Ceadaigh dom tú a aithint iontú sin inniu.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Le linn a pháise, bhí a fhios ag Íosa cárbh as dó – as croi Dé an tAthair. Bhí a fhios aige gur air sin a d’fhillfeadh sé. Bhí a fhios aige i gcónaí nach raibh sé fágtha ina aonar. An féidir linne siúl leis le linn a pháise i rith na haoise seo? Óir an áit a mbíonn daoine ag fulaingt, fulaingíonn Íosa.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Dhein Féile na dTaibearnacal comóradh ar an daichead bliain a chaith na Giúdaigh ag fánaíocht san fhásach. Ciallaíonn an bheatha dúinne ár n-aistear chun an oTír Tairngreachta: i láthair na huaire tá muid san fhásach. Nuair a thagaimid as an fhásach, tuigfimid na focail a dúirt Maois leis na hIsraeilítigh, ‘Is é an Dia síoraí do dhídean, agus fúibh tá na géaga buana.’
  • Síleann na daoine anso go bhfuil a fhios acu cé hé Íosa agus cárbh as dó. Bímid ag tabhairt breithniúnais sciobtha ar dhaoine an t-am ar fad, gan de chiall againn a aithint cé chomh teoranta is atá ár dtuiscint, agus go mbímid dall dár réir ar an fhírinne fúthu dáiríre. Inniu, a Thiarna, oscail mo shúile i dtreo is go n-aithní mé i gceart na daoine iontacha a mbím ag déileáil leo chuile lá. Agus go n-aithní mé mé féin mar an gcéanna.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • A Íosa, bhí an tóir ag do naimhde ort. D’fhéach siad le súil a leagan ort chun tú a ghabháil. Go ndéana mé féin iarracht breith ort le linn urnaí, agus fad is beo dom, leis an dúthracht chéanna a bhí ag do naimhde.
  • Bíonn Íosa i bhfeasacht ar a Athar i gcónaí. Ní raigh rud ba mhó ba mhian leis le linn a bheo is a bháis ná Dia a shásamh. Meabhraím orm féin: an dtéim i gcomhairle le Dia sula ndéanaim cinneadh tábhachtach.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha