User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2019-03-21

Láthair Dé

Iarraim ar Dhia cabhrú liom
bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
fáilte a chur roimh Dhia i rith an tréimhse urnaithe seo,
grá agus seirbhís níos mó a thabhairt Dó.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Lúcás 16:19-31

"Bhí fear saibhir ann a mbíodh corcra agus sról rómhín mar éadach air, agus é go taibhseach gach lá ag bord aoibhinn. Agus bhíodh duine bocht darbh ainm Lazaras ina luí le hais a gheata agus screamh othras air agus arbh é ba mhian leis a shá a fháil den sprúilleach a thiteadh ó bhord an fhir shaibhir; agus fós, bhíodh na gadhair féin ag teacht ag lí na n othras aige. Ach ansin fuair an duine bocht bás, agus iompraíodh ag na haingil é go hucht Abrahám. Fuair an fear saibhir bás freisin agus adhlacadh é. Agus in ifreann dó, d'ardaigh sé a shúile agus é i bpiolóidí, agus chonaic Abrahám i bhfad uaidh agus Lazaras ina ucht. Agus ghlaoigh sé amach: 'A athair Abrahám,' ar sé, 'bíodh trua agat dom, agus cuir Lazaras go dtomfadh sé barr a mhéire in uisce agus go bhfuaródh mo theanga, óir táim do mo chrá sa lasair seo.' Ach dúirt Abrahám: 'Cuimhnigh, a mhic, go bhfuair tusa do chuid féin de na dea nithe le linn do bheatha, agus mar an gcéanna go bhfuair Lazaras na drochnithe. Ach anois tá seisean á shólású abhus, agus tusa do do chrá. Agus ina éagmais sin uile, tá duibheagán mór suite daingean idir sinne agus sibh, ionas nach féidir leo seo arb áil leo é dul anonn chugaibh agus nach ngabhtar anall trasna chugainne.' Dúirt seisean: 'Iarraim ort más ea, a athair, é chur go dtí teach m'athar -óir tá cúigear dearthár agam - chun go dtabharfadh sé fios an scéil dóibh d'eagla go dtiocfaidís sin freisin san áit seo na bpiolóidí.' Dúirt Abrahám: 'Tá Maois acu agus na fáithe; éistidís leo sin.' Dúirt sé: 'Ní hea, a athair Abrahám, ach má théann duine ó na mairbh chucu déanfaidh siad aithrí.' Ach dúirt sé leis: 'Mura n éisteann siad le Maois agus leis na fáithe, ní mó a ghéillfidh siad má éiríonn duine ó mhairbh.'"

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tóg roinnt ama chun labhairt le hÍosa faoin scéal seo; smaoinigh ar an gcás a bhí ina intinn agus aithin cad é mar a corraíodh é. Féach, le hÍosa, ar do chúrsaí féin, ar do shaol féin. Cé hiad na daoine saibhre atá sásta leo féin? Cé hiad na daoine bochta a ndéantar dearmad orthu? Cá n-aithníonn Íosa tusa?
  • Déanann Íosa cur síos ar Lazaras mar dhuine a ndearna daoine dearnad de, ‘cúram á dhéanamh de’ ag madraí amháin. Na daoine saibhre ar ár ndomhan, tugann siad níos mó cúraim go minic ar pheataí ná ar ár ndeartháireacha nó ar ár ndeirfiúracha. Iarraim ar Dhia mo chroí a oscailt agus ligean dom féachaint le trua ar na bochtáin ionas go mbeinn níos mó cosúil le hÍosa.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha