User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-03-26

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Conas atáim ionam féin inniu?
An bhfuilim tuirseach?
An bhfuilim faoi strus?
An bhfuil drochfhonn orm?
Má tá aon cheann acu seo ag déanamh tinnis dom,
an féidir liom scaoileadh leis na buarthaí seo?

Briathar Dé

Eoin 5:31-47

Dá dtabharfainn fianaise orm féin ní bheadh m’fhianaise iontaofa.Tá neach eile ann a thugann fianaise orm, agus tá a fhios agam gur iontaofa an fhianaise a thugann sé orm. Chuir sibh teachtairí ag triall ar Eoin agus thug sé fianaise ar an bhfírinne. Ní hé go nglacaimse fianaise ó dhaoine, ach tá na nithe seo á rá agam chun go slanófaí sibh. Lóchrann ar lasadh agus ag taitneamh a ba ea é siúd, agus níor mhiste libhse ar feadh tamaill áthas a fháil ina sholas. Ach tá fianaise agamsa is mó ná fianaise Eoin. Óir na hoibreacha a thug m’Athair dom le cur i gcrích, na hoibreacha sin féin a dhéanaim, tugann siad fianaise gur chuir an tAthair uaidh mé. An tAthair féin a chuir uaidh mé, thug sé fianaise orm. Níor chuala sibh riamh a ghuth ná ní fhaca sibh a dheilbh,agus níl a bhriathar agaibh ag lonnú ionaibh, mar ní chreideann sibh sa té a chuir seisean uaidh.

Déanann sibh na scrioptúir a spiúnadh mar gur dóigh libh go bhfuil an bheatha shíoraí agaibh iontu: agus is iadsan atá ag tabhairt fianaise i mo thaobhsa, ach ní áil libh teacht chugam i dtreo go mbeadh beatha agaibh. Ní ghabhaim glóir ó dhaoine. Ach tá aithne agam oraibh, nach bhfuil grá Dé agaibh ionaibh. Tháinig mise in ainm m’Athar, agus ní ghlacann sibh mé; má thagann duine eile ina ainm féin, glacfaidh sibh eisean. Conas a b’fhéidir daoibh creidiúint, agus glóir á glacadh agaibh óna chéile gan aon lorg agaibh ar an nglóir a thagann ó Dhia amháin. Ná measaigí go bhfuilim chun sibh a chúisiú i láthair an Athar; tá duine do bhur gcuisiú – Maois, an té a bhfuil muinín agaibh as. Dá gcreidfeadh sibh Maois, chreidfeadh sibh mise, óir is i mo thaobhsa a scríobh seisean. Mura gcreideann sibh a scríbhinní sean, conas a chreidfidh sibh mo bhriathar sa?

 

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Sliocht deacair. Mar sin féin, ní hionann guí agus staidéar. Dírigh ar an rud a thuigeann tú!
  • Is maith is eol d’Íosa i gcónaí gur chuir a Athair uaidh é. Is é an t-aon dearbhú amháin atá tábhachtach, dearbhú a Athar. Fuair sé é sin nuair a Baisteadh é agus ag am a Chlaochlaithe. “Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi” (Matha 3:17, 17:5). Fad a bhfuil saoirse inmheánach ag Íosa labhairt faoi Athair agus faoina ríocht, in ainneoin daoine a chuir ina choinne, goilleann fonóid agus doicheall air, mar a ghoilleann orainne.
  • Gabh buíochas leis an Tiarna as an misneach a tháinig ón mbaile, ón scoil agus ó chairde. Iarr maithiúnas a thabhairt dóibh siúd arbh údar lagmhismigh iad.
  • Iarr an grásta leanúint de bheith ag meadú do shaoirse chun do chomhairle féin a dhéanamh, chun do chuid fírinne féin a labhairt agus chun fianaise a thabhairt don Íosa a d’aiséirigh ó na mairbh.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha