User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-04-05

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 28:8-15

D’fhág siad an tuama go tapa, agus uamhan agus ardáthas orthu, agus iad ag rith le fios an scéil chun a dheisceabal. Agus seo Íosa ag teacht faoina ndéin go ndúirt: “Sé bhur mbeatha!” Dhruid siad ina aice agus rug siad barróg ar a chosa ag umhlú dó. Dúirt Íosa leo ansin: “Ná bíodh eagla oraibh! Imígí, beirigí scéala chun mo bhráithre iad a dhul go dtí an Ghailíl, agus feicfidh siad ansiúd mé.” Le linn dóibh sin bheith ag imeacht, seo isteach sa chathair cuid den gharda, agus d’inis siad  an scéal go léir do na hardsagairt. Chruinnigh siadsan agus na seanóirí le chéile agus tar éis an  scéal a phlé, thug siad fáltas maith airgid do na saighdiúirí ag rá: “Is é a déarfaidh sibh: ‘Tháinig  a chuid deisceabal san oíche agus sinne inár gcodladh agus d’fhuadaigh siad é.’ Agus má thagann  guth an scéil seo chun an ghobharnóra, cuirfimidne comhairle air agus saorfaimid sibhse ó imní.” Ghlac siad an tairgead agus rinne de réir mar a dúradh leo, agus bíonn an scéal á reic i measc na  nGiúdach go dtí an lá inniu.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • D’fhág na mná an tuama le lúcháir, iad ag baint ciall dearfach as an tuama folamh. Tar éis dóibh dul chun aire a thabairt don mharbh thuig siad gurbh é an obair a bhí le déanamh acu an beo a fhógairt. B’in mar a bhí siad in ann casadh ar Íosa agus misean nua a fháil uaidh.
  • Is é cuireadh Íosa dul go dtí an Ghailíl agus ansin ‘feicfidh siad mé’. Is é an cuireadh céanna a thugann sé dúinne. D’fhéadfadh an chomharsanacht, an teaghlach, an áit ina nguíonn daoine, na bochtáin, agus na hamanna a mbímid ar an eolas go bhfuil Íosa i láthair, d’fhéadfach siad seo uile a bheith ina ‘nGailíl’. Ceann díobh seo is ea an ghuí; tabharfaidh an ghuí níos mó dár gcuid airde ar na hamanna ar bhuaileamar leis an Tiarna.
  • Téigh siar i do chuimne go dtí an t-am a raibh Dia i ngiorracht duit agus bí buíoch. Lig do Dhia a insint duit, agus tú ag guí, ‘téigh agus feic’.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha