User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-04-07

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Lúcás 24:13-35

Agus an lá sin féin, bhí beirt acu ag dul go dtí baile darbh ainm Eamáus a bhí céad staid seascad ó Iarúsailéim, agus bhí siad ag comhrá le chéile faoi na nithe seo uile a bhí tar éis titim amach. Agus sa chomhrá dóibh agus sa chur trí chéile, dhruid Íosa féin leo agus shiúil lena gcois; ach bhí a súile coinnithe chun nach n aithneoidís é. Dúirt sé leo: "Cad iad na scéala iad seo atá sibh a reic le chéile sa tslí?" Agus stad siad suas agus iad go gruama. Dúirt duine acu leis á fhreagairt - Cleopas ab ainm dó: "An tusa an t aon duine amháin atá ag cur fút in Iarúsailéim atá in ainbhios ar na nithe a tharla ann sna laethanta seo?" Dúirt sé leo: "Cad iad na nithe?" Dúirt siad leis: "Mar gheall ar Íosa - Nazairéanach, duine a bhí ina fháidh éifeachtach ó ghníomh agus ó bhriathar i bhfianaise Dé agus an phobail uile; mar a thug ár n ardsagairt agus ár gcinn urra ar láimh é lena dhaoradh chun báis, agus mar a chéas siad é. Agus sinne ag súil leis gurbh eisean a bhí chun Iosrael a fhuascailt! Ach chomh maith leis an méid sin uile, tá an treas lá inniu ann ó thit na nithe sin amach. Agus go deimhin, tá mná dár muintir tar éis alltacht a chur orainn. Ar dhul go dtí an tuama dóibh go moch ar maidin, nuair nach raibh a chorp le fáil acu ann, tháinig siad agus scéala acu, fiú amháin, gur thaispeáin aingil iad féin dóibh a dúirt go bhfuil sé beo. Chuaigh cuid dár gcompánaigh go dtí an tuama ansin, agus fuair gurbh amhlaidh a bhí mar a dúirt na mná, ach ní fhaca siad é féin."
Ansin dúirt sé féin leo: "A dhaoine gan tuiscint atá dúr ó chroí chun a bhfuil ráite ag na fáithe a chreidiúint! Nárbh fholáir go bhfulaingeodh an Críost na nithe úd chun go dtiocfadh sé isteach ina ghlóir?" Agus ag tosú dó ó Mhaois agus ó na fáithe uile, mhínigh sé dóibh na nithe a bhí sna scrioptúir uile mar gheall air féin. Nuair a bhí siad i ngar don bhaile ar a raibh a dtriall, bhí de chuma air féin go raibh sé ag dul níos faide, agus rinne siad tathant air á rá: "Fan againn, óir tá sé i mbéal tráthnóna agus an lá siar síos cheana féin." Chuaigh sé isteach dá réir sin chun fanacht acu. Agus ansin, nuair a bhí sé ag bord in éineacht leo, thóg sé an t arán agus bheannaigh, bhris sé ansin agus thug dóibh é. Osclaíodh a súile agus d'aithin siad é; ach chuaigh sé ar neamhní uathu. Agus dúirt siad le chéile: "Nach raibh ár gcroí ar lasadh ionainn le linn dó bheith ag labhairt linn feadh na slí, agus é ag nochtadh na scrioptúr dúinn?" Chuir siad chun bóthair an uair sin féin agus chuaigh ar ais go Iarúsailéim. Fuair siad an t aon duine déag agus a gcompánaigh bailithe le chéile agus é de scéal acu: "Tá an Tiarna éirithe go deimhin agus chonacthas do Shíomón é." Agus rinne siad féin ar tharla sa tslí a aithris, agus mar a d'aithin siad é i mbriseadh an aráin.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Chonaic agus chuala Cleopas agus a chompánaigh Íosa i ngan fhios dóibh féin go bhfaca nó gur chuala. Agus é ag caint faoi Mhaois agus na fáithe ar an mbealach go dtí Eamáús, ar chuir Íosa i gcuimhne dá éisteorí rabhadh Mhaois go raibh “an briathar an-ghar duit; tá sé i do bhéal agus i do chroí” (Deotranaimí 30:14)?
  • An mbraithim go bhfuil an Tiarna i ngiorracht dom? Tá sé gar dom ina fhocal, ina laithreacht phearsanta san Eocairist, agus i mo choinsias féin.
  • A Thiarna, tabhair súil dom a fheiceann, cluas a éisteann, agus croí a thuigeann, ionas nach rachaidh mé tharat inniu gan tú a thabhairt faoi deara.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha