User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-03

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

Chun a bheith ar an eolas faoi rud ní mór a bheith feasach ina thaobh. A Thiarna, cabhraigh liom a thabhairt chun cuimhne gur thug tú beatha dom. Buíochas le Dia as ucht tabhartas na beatha. Cabhraigh liom moilliú, a bheith suaimhneach agus taitneamh a bhaint as áilleacht an domhain a chruthaigh tú – áilleacht na timpeallachta, na sléibhte, suaimhneas an locha, aoibhneas phiotal an bhlátha. Ní mór dom smaoineamh a Dhia, gur uaitse a tháinig an uile ní.

Briathar Dé

Eoin 14:6-14

Dúirt Íosa leis: “Is mise an tslí, an fhírinne agus an bheatha. Ní thagann aon duine go dtí an tAthair ach tríomsa. Dá mbeadh aithne agaibh ormsa, d’aithneodh sibh m’Athair chomh maith. Tá aithne agaibh air feasta, agus tá radharc faighte agaibh air.” Dúirt Pilib leis: “A Thiarna, taispeáin dúinn an tAthair agus is leor dúinn sin.” Dúirt Íosa leis: “An bhfuilim an fad sin aimsire, a Philib, in bhur measc agus gan aithne agat orm? An té a chonaic mise, chonaic sé an tAthair. Conas, mar sin, a deir tú: ‘Taispeáin dúinn an tAthair’? Nach gcreideann tú go bhfuilimse san Athair agus an tAthair ionamsa? Na briathra a labhraímse libh, ní uaim féin a labhraím iad, ach an tAthair atá ina chónaí ionamsa, eisean a dhéanann na hoibreacha. Creidigí uaimse é go bhfuilimse san Athair agus an tAthair ionamsa. Nó murab é sin, creidigí mar gheall ar na hoibreacha féin.

Amen, Amen, a deirim libh,
an té a chreideann ionamsa,
na hoibreacha a dhéanaimse,
déanfaidh seisean iad chomh maith,
agus déanfaidh sé oibreacha is mó ná iad;
mar táimse ag dul chun an Athar.
Cibé ní a iarrfaidh sibh i m’ainm déanfaidh mé é,
i dtreo go dtabharfaí glóir don Athair tríd an Mac.
Má iarrann sibh aon ní orm i m’ainm,
déanfaidh mé é.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá Pilib ar dhuine de na haspail is teirce ár n-aithne air. Agus iad ag an Séire Deireanach léirigh a cheist easpa tuisceana rud a chuir ar Íosa é a aifirt air le teann mífhoighide más go mánla féin é: “An bhfuilim an fad sin aimsire, a Philib, in bhur measc agus gan aithne agat orm?” Bhí Pilib ina aspal ag Íosa ón tús, an ceathrú aspal a chuaigh ina chuideachta de réir mar a insíonn Eoin. Glaoch an-speisialta a fuair sé – i gcás Aindriú agus Eoin chonaic siad Íosa agus lean siad é, agus ba é Aindriú a threoraigh Peadar chuige, ach maidir le Pilib, “Fuair Íosa é” agus dúirt leis, “Lean mise.” An dtig liom an glaoch sin a chloisteáil i mo shaol-sa?
  • Ní le súile an duine daonna a fheiceann Íosa ach le súile an Spioraid. Ní ar na comharthaí sóirt seachtracha a amharcann sé ach isteach sa chroí. A Thiarna, deonaigh go bhféachfad ar mo chomhdhaoine le do shúilese, go bhfeicfidh mé go bhfuil siad ar chomhchéim fiúntais agus grámhaireachta mar bhaill de do chlann talmhaí.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha