User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-11-28

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Lúcás 21:25-28, 34-36

"Agus beidh comharthaí sa ghrian agus sa ghealach agus sna réaltaí. Ar an talamh beidh duainéis ar na náisiúin, iad ar mearbhall ó ghlór agus ó mhórtas na farraige; daoine i bhfantaisí éaga le barr eagla agus imní faoi na nithe atá le breith ar an gcruinne; óir beidh cumhachtaí na bhflaitheas ar crith. Agus ansin feicfear Mac an Duine ag teacht sa scamall le cumhacht agus iomad glóire. Nuair a thosóidh na nithe sin ag teacht, seasaigí suas agus ardaígí bhur gceann, óir tá bhur bhfuascailt in achmaireacht." Ach tugaigí aire daoibh féin gan bhur gcroí a ligean chun raimhre le barr ragairne ná meisce ná cúraimí an tsaoil, le heagla go mbéarfadh an lá úd go tobann oraibh mar a bheadh gaiste. Óir is de phreib a thiocfaidh sé ar chách a bheidh ina gcónaí ar aghaidh na talún go léir. Bígí gach uile thráth do bhur bhfaire féin agus ag guí chun go mbeadh ar chumas daoibh dul slán ó na nithe sin uile atá le teacht, agus seasamh díreach os comhair Mhac an Duine."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Séasúr an dóchais agus an tnútháin is ea an Aidbhint. Tugtar cuireadh dúinn ullmhú go haiteasach do theacht Chríost. Tagann Críost isteach sa stair (a ghiniúint agus a bhreith), i mistéir (trí na sacraimintí, agus go háirithe san Eocairst), agus i mórgacht (ar an Lá Deiridh). Sna chéad sheachtainí den Aidbhint cuirtear an bhéim ar an tríú ceann .i. a theacht i mórgacht. Is chuige sin soiscéal an lae inniu a bhfuileamar tar éis urnaí a dhéanamh ina leith freisin le laethanta beaga anuas. Tá deireadh tagtha leis an tseanbhliain liotúirgeach, agus tús curtha le ceann nua, agus tá teacht deiridh an Tiarna ag lá deireadh an domhain á thabhairt chun cuimhne againn. Tá muid ag dréim leis go réamhthnúthánach agus go sona, ní hea le heagla.
  • Conas mar a ghabhann trí theacht sin Chríost i gcion ar mo bheatha? An dteastaíonn uaim mo fheasacht orthu a dhoimhniú agus mé ag gluaiseacht tríd an Aidbhint? Cé chomh daingean is atá mo dhóchas?

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha