User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-06-23

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Matha 7:21:29

"Ní hé gach aon duine a deir liom: 'A Thiarna, a Thiarna!' a rachaidh isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a dhéanann toil m'Athar atá ar neamh. Déarfaidh mórán liom an lá sin: 'A Thiarna, a Thiarna, nach i d'ainmse a rinneamar tairngreacht, agus i d'ainm a chaitheamar amach na deamhain, agus fós nach i d'áinm a rinneamar mórán míorúiltí?' Ansin déarfaidh mé go lom díreach leo: 'Ní raibh aithne agam oraibh riamh. Imígí uaim, sibhse a dhéanann an t olc!' "Duine ar bith, mar sin, a chluineann na briathra seo a deirim agus a dhéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear ciallmhar a thóg teach do féin ar an gcarraig: thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus ghabh siad ar an teach sin, ach níor thit sé, mar bhí bonn carraige faoi. "Ach duine ar bith a chluineann na briathra seo a deirim agus nach ndéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear gan tuiscint a thóg teach dó féin ar an ngaineamh: thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus bhuail siad an teach sin agus thit sé, agus ba mhór an titim í." Nuair a bhí deireadh na cainte sin ráite ag Íosa, bhí ionadh ar na sluaite faoina theagasc; á dteagasc a bhí sé mar a bheadh duine a mbeadh údarás aige, níorbh ionann agus a scríobhaithe féin.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Sa sliocht seo, tá bailchríoch á chur ar an tSeanmóir ar an Sliabh, agus meabhraítear go láidir dúinn gurb éard atá tábhachtach ná ár mbeatha inmheánach, ár gcroí, agus ní hea ár mbriathra. Arís eile is mór go deo an méid atá á eileamh ag Íosa dó féin: má thógaim mo bheatha ar bhunchloch a bhriathair, beidh mé in ann na fadhbanna agus an doineann is fiochmhaire a sheasamh. An bhfuil aon bhriathar nó briathra de chuid Íosa atá, dar liom, ina bhunsraith do mo bheatha? Gabhaim buíochas leis ar a shon, agus iarraim a chabhair.
  • Bhí ionadh ar na sluaite faoina theagasc; á dteagasc a bhí sé mar a bheadh duine a mbeadh údarás aige, níorbh ionann agus a scríobhaithe féin. Tá muide amhlaidh: iad siúd atá ionraic go fíor, téann a mbriathra i gcionn orainn, ní hionann agus briathra binne ach nach bhfuil gníomh ar bith mar thaca leo. Guím ar son grásta na héargna agus glaine croí.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha