User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-08-03

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid
agus déanaim machnamh ar láithreacht Dé istigh ionam,
i ngach ball de mo chorp, i ngach uile rud mórthimpeall orm
agus go domhain i mo bheatha go hiomlán.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 15:21-28

Ar dhul amach as sin dó, chuaigh Íosa i leataobh go dtí ceantar na Tuíre agus Shíodóine. Agus bhí bean Chanánach a tháinig amach as na críocha sin agus thosaigh sí ag glaoch os ard: "Déan trócaire orm, a Thiarna, a mhic Dháiví," ar sise, "tá iníon agam agus í á crá go géar ag deamhan." Ach ní dúirt Íosa focal ar bith á freagairt. Tháinig a dheisceabail chuige agus bhí siad ag impí air: "Scaoil uait í," ar siad, "tá sí ag glaoch inár ndiaidh." D'fhreagair agus dúirt: "Níor cuireadh mé ach amháin go dtí caoirigh caillte theaghlach Iosrael." Ach tháinig an bhean agus d'fhan ar a dhá glúin ina láthair: "A Thiarna," ar sise, "fóir orm." D'fhreagair agus dúirt: "Níl sé oiriúnach arán na leanaí a thógáil agus é a chaitheamh chun na gcoileán." Dúirt sise: "Cinnte, a Thiarna, agus itheann na coileáin féin na grabhróga a thiteann ó bhord a máistrí." Ansin dúirt Íosa léi á freagairt: "Ó, is mór é do chreideamh, a bhean! Bíodh agat mar is áil leat." Agus bhí a hiníon leigheasta ón nóiméad sin.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní hí seo an chéad duine sa mBíobla a rinne argóint leis an Tiarna: Insíonn Geineasas agus Eaxsodus faois na huaireanta ar thug Abram agus Maois amach le Dia. Ní hionann an bhean seo leis na scríobhaithe a rinne iarracht go minic breith ar Íosa le hargóintí. Bhí sise ag déanamh impí ar mhaithe lena hiníon. Tá beagán den chleithmhagadh agus den ghreann sa chéad fhreagra a thug Íosa uirthi. Bhain sé taitneamh as stíl Sheimíteach an tsáite agus an choisc. Is é an chéad fhreagra is minicí a fhaghaimid sa bpaidreoireacht: freagra ar bith. Ach ní éasca máthair atá ag iarraidh sláinte a páiste a chur ó dhoras, agus tugann Íosa duais di as a diansheasmhacht - samhlaím é ag gáire agus é á beannú.
  • A Thiarna, táim ag iarraidh é seo a chur i gcuimhne. Nuair a bhéas rud ag teastáil go mór uaim feasta, coinneoidh mé leat agus más gá é tabharfaidh mé amach leat.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha