User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-08-05

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Matha 16:24-28

Ansin dúirt Íosa lena dheisceabail: "Más áil le haon duine bheith ar mo bhuíon, séanadh sé é féin, tógadh suas a chros agus leanadh mé. Óir cibé arb áil leis a anam a shaoradh, caillfidh sé é; ach cibé a chaillfidh a anam mar gheall ormsa, gheobhaidh sé é. Óir cá fearrde duine go ngnóthódh sé an domhan go léir dá ligfeadh sé a anam féin ar ceal? Nó cad a d'fhéadfadh duine a thabhairt mar mhalairt ar a anam? Óir tá Mac an Duine le teacht faoi ghlóir a Athar lena chuid aingeal, agus ansin cúiteoidh sé le gach duine de réir mar a rinne. Deirim libh go fírinneach, tá daoine anseo i láthair nach mblaisfidh an bás nó go mbeidh Mac an Duine feicthe acu ag teacht ina ríocht."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • D’fhéadfadh gur ionann do chros a thógáil suas agus aghaidh a thabhairt ar an gcrácamas a ghabhann leis an lá oibre; breosla agus uisce a tharraingt abhaile don teaghlach le bánú an lae; seirbhís chostasach a thabhairt do dhuine ansachta atá breoite; glacadh go foighdeach le breoiteacht, go fiú breoiteacht doleigheasta.
  • Táimid éirithe ródhúilmhear sa léas saoil atá tugtha dúinn. Braithimid nach mór gach nóiméad a bheith táirgiúil ionnúsach.
  • Cuireann an t-am a chaithimid saor ó obair ar ár gcumas a thuiscint an bhrí atá le obair. Faoi mar a chuir an Pápa Frainsias in iúl é: “Tá claonadh ionainn beag is fiú a dhéanamh den sos macnamhach á cheapadh gur rud é nach bhfuil torthúil ná riachtanach. Ach is ionann sin agus cealú a dhéanamh ar an ní ceanann céanna sin arb é is tábhachtaí faoin obair: a bhrí.”
  • An bhfuil fiúntas bíobalta thráth na “Sabóide” á mhaireachtáil agat: tráth nach bhfuil déanmhas, saothrú ná táirgiú ar bun agat?

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha